V roku 2021 si pripomíname 30. výročie prístupu LEADER. Metóda LEADER je jeden z najúčinnejších nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka. LEADER je ojedinelý v tom, že zodpovednosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov preberajú miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu.

Tento novátorský prístup v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ bol spustený v roku 1991 s cieľom zlepšiť rozvojový potenciál vidieckych oblastí. Vidiek totiž pokrýva až 90 % územia Európskej únie a viac ako polovica obyvateľov EÚ žije na vidieku.

Metóda Leader vznikla z iniciatívy Európskej komisie ako pilotný projekt pre podporu integrovaného rozvoja vidieka vo vybraných územiach. Názov LEADER je skratkou francúzskeho názvu Laisons Entre Actions de Développement de I’Économie Rurale, ktorá znamená Prepojenia aktivít rozvíjajúcich vidiecku ekonomiku.

LEADER predstavuje metódu mobilizácie a realizácie rozvoja v miestnych vidieckych spoločenstvách. Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieka, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a aby spoločne realizovali rozvojové stratégie. Základom je hľadať nové spôsoby, ako zvýšiť konkurencieschopnosť územia, ako najlepšie využiť svoje prednosti a prekonať problémy, medzi ktoré patrí starnúce obyvateľstvo, nízka úroveň služieb, alebo nedostatok pracovných príležitostí.

Metóda LEADER je postavená na siedmich princípoch, ktoré musia byť dodržané všetky naraz, aby bolo možné uplatniť program LEADER:

  • Prístup zdola nahor
  • Územno-miestny princíp
  • Lokálne partnerstvo
  • Integrovaný prístup
  • Vytváranie sietí
  • Inovácie
  • Spolupráca (národná a medzinárodná)

Medzi najdôležitejšie patrí prístup „zdola nahor“. Znamená to, že nedochádza k direktívnemu centrálnemu riadeniu, zásadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a realizujú ich miestni ľudia. LEADER predstavuje spojenie miestnych ľudí ako najlepších odborníkov na rozvoj svojho územia, či ide o hospodárske a sociálne záujmové skupiny, verejné inštitúcie, alebo súkromné organizácie. Územno-miestny princíp znamená, že ide o spoločensky súdržné územie, ktoré má spoločné tradície, pocit spolupatričnosti, spoločné potreby a očakávania. Má mať minimálne 10 000 a maximálne 150 000 obyvateľov. Na území pôsobí lokálne verejno-súkromné partnerstvo – miestna akčná skupina (MAS), ktoré združuje zástupcov z rôznych sociálno-ekonomických sektorov.

Prvé verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku vznikali v rokoch 2006 – 2007 a o tri roky neskôr 29 z nich získalo štatút MAS. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 110 miestnych akčných skupín, pričom reálne ich funguje 108. Z celkového počtu je 65 MAS združených v Národnej sieti miestnych akčných skupín SR.

V rámci Európskej únie sú MAS združené v neziskovom združení ELARD, ktoré dnes spája takmer 2 200 členov z 26 krajín.

Veronika Fitzeková

22. marca 2021

zdroj: www.sietmas.sk