Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_054/7.5/1 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

Aktualizácia sa týka termínu ukončenia výzvy, ktorý bol posunutý z pôvodného dátumu 05.11.2019 na nový dátum ukončenia výzvy 17.12.2019.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 7.5 ” Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze: 
prílohy k výzve.rar

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=dfb50259-3891-4c18-bc2f-193cf10903b6

Aktualizácia výzvy vo formáte pdf:
Výzva OZ MAS Pod Vihorlatom, o.z. – 7.5 PRV.pdf

Typ výzvy: uzavretá

Kód výzvy: MAS_054/7.5/1

Dátum vyhlásenia: 22.7.2019

Dátum uzavretia: 17.12.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 50 450,00 €
za zdroj ŠR: 16 817,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Typy aktivít:

  • Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení;
  • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy.
  • Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách