Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_054/8.5/1 – zmena povinných príloh ŽoNFP.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 8.5 “Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze:
prílohy k výzve – aktualizácia č.1.rar

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=1e65220e-d6a2-4192-a790-cb190c28425d

Výzva vo formáte pdf:
Aktualizácia č.1 – výzva OZ MAS Pod Vihorlatom, o.z. – 8.5 PRV.pdf

Typ výzvy: uzavretá

Kód výzvy: MAS_054/8.5/1

Dátum vyhlásenia: 29.06.2020

Dátum uzavretia: 20.10.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 83 504,52
za zdroj ŠR: 27 834,84

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Typy aktivít:

  • Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.
  • Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).