Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 199 990€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 414 289€

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – MAS IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – predmet aktualizácie:

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
 3. Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach (zrušená príloha),
 4. Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár úverového prísľubu) (zrušená príloha),
 5. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (zmena textu a číslovania – Príloha č. 4),
 6. Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (iba zmena číslovania – Príloha č. 5),
 7. Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza (iba zmena číslovania – Príloha č. 6),
 8. Príloha č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze (iba zmena číslovania – Príloha č. 6a),
 9. Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci (iba zmena číslovania – Príloha č. 10),
 10. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov,
 11. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov,
 12. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov.

Dátum vydania aktualizácie:              23.03.2021
Dátum účinnosti aktualizácie:           24.03.2021
Informácia o aktualizácii č.2 – výzvy IROP-CLLD-V254-511-003 (A1)


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
22.04.2020

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1 kolo: 23.07.2020
2 kolo: 24.09.2020
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 24. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Oprávnení žiadatelia:

►  osoby zapísané v obchodnom registri;

►  osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského      oprávnenia.

►  Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Intenzita pomoci:     
 maximálne vo výške 55% ( minimálne 45% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

►  refundácie.

Výška príspevku:   
10 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie: 
414 289 €

Rozsah a oprávnené aktivity: 

 • Podpora podnikania a inovácií.

NA STIAHNUTIE:

Informácia o aktualizácii č.2 – výzvy IROP-CLLD-V254-511-003 (A1)

výzva IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – aktualizácia č.2 – bez sledovania zmien (BSZ).pdf

výzva IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – aktualizácia č.2 – so sledovaním zmien (SZ).docx

prílohy k výzve IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – bez sledovania zmien (BSZ)

prílohy k výzve IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – so sledovaním zmien (SZ)

prílohy ŽoPr

jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.docx – verzia 2 – účinná od 31.03.2022

príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD.rar