Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – MAS IROP-CLLD-V254-512-002 (F1) – predmet aktualizácie:

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok;
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr;
 3. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov;
 4. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov;
 5. Priloha č. 2a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (zmena loga);
 6. Priloha č. 2b Formulára ŽoPr – Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (zmena
  loga);
 7. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (zmena textu).

Dátum vydania aktualizácie:              13.04.2021
Dátum účinnosti aktualizácie:           14.04.2021
Informácia o aktualizácii č.2 – výzvy IROP-CLLD-V254-512-002 (F1)


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
F1 Verejný vodovod

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
12.03.2020

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1 kolo: 14.05.2020
2 kolo: 11.06.2020
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 11. dňu príslušného mesiaca.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. týmto oznamuje, že z dôvodu nezáujmu čerpania finančných prostriedkov vo výzve na aktivitu F1 Verejný vodovod predčasne uzatvára túto výzvu ku dňu 05.08.2021. Následne budú finančné prostriedky presunuté do aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel.
https://www.maspodvihorlatom.sk/predcasne-uzavretie-vyzvy-c-irop-clld-v254-512-002-f1/

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Oprávnení žiadatelia:

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane) mimo mesta Snina
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mimo mesta Snina,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:     
95% (5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

 • refundácie;
 • predfinancovania;
 • kombinácie refundácie a predfinancovania.

Výška príspevku:   
7 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie: 
100 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity: 

 • budovanie prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu;
 • budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd a to v limitovaných prípadoch, keď nie je technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z existujúcich vodárenských sústav v ich bilančnom dosahu, resp. ich kvalita nezodpovedá požadovaným normám.

NA STIAHNUTIE:

Informácia o aktualizácii č.2 – výzvy IROP-CLLD-V254-512-002 (F1)

Výzva IROP-CLLD-V254-512-002-(F1) – aktualizácia č.2 – bez sledovania zmien (BSZ).pdf

Výzva IROP-CLLD-V254-512-002-(F1) – aktualizácia č.2 – so sledovaním zmien (SZ).docx

prílohy k výzve IROP-CLLD-V254-512-002 (F1) – bez sledovania zmien (BSZ)

prílohy k výzve IROP-CLLD-V254-512-002 (F1) – so sledovaním zmien (SZ)

prílohy ŽoPr

príručka k procesu verejného obstarávania – verzia 3.2.rar

jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.pdf – účinná od 15.6.2021

príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD.rar