otázky a odpovede: Zoznam najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania/obstarávania (VO/O)

05-04-2017 Zoznam najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania/obstarávania (VO/O) I. Zistenia v postupoch verejného obstarávania podľa Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní stanovenie podmienok nad rámec zákona – v rámci súťažných podkladov VO bolo pre „Finančné a ekonomické podmienky“ účasti stanovené preukazovanie neprimerane vysokého ročného obratu – diskriminácia uchádzačov (§27 ods.1 Read more…

otázky a odpovede: opatrenie: 7

FAQ – Opatrenie 7 (júl 2019) 1. Opatrenie 7.2, Aktivita 4: Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. Je oprávnená celková rekonštrukcia existujúcich obecných studní, alebo len ich prehlbovanie? Odpoveď: Nie je oprávnená ich celková rekonštrukcia existujúcich obecných studní, ale iba ich prehlbovanie. 2. Opatrenie 7.2, Aktivita Read more…

otázky a odpovede: podopatrenie: 7.4

Usmernenie oddelenia metodiky k problematickým otázkam za podopatrenie 7.4, výzva 22/PRV/2017 z PRV SR 2014 – 2020 FAQ Otázka: Aktivita 5: Obec Horné Štitáre V aktivite 5 robia rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení TJ H. Štitáre. Robia zateplenie. Dá sa toto chápať ako investícia do miestnych služieb (napr. na futbalovom štadióne sa môžu diať Read more…

otázky a odpovede: podopatrenie: 7.2

Informácie pre MAS k implementácií stratégií CLLD – opatrenia PRV SR 2014 – 2020   pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor Read more…