Názov projektu:
Chodník pre peších – Ul. Partizánska v obci Kamenica nad Cirochou
Kód projektu: IROP-CLLD-V254-512-001-002
Miesto realizácie projektu: Kamenica nad Cirochou
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Užívateľ: Obec Kamenica nad Cirochou
Celkové oprávnené výdavky: 61 074,31€
Maximálna výška Príspevku (95%): 58 020,59 €
Dĺžka realizácie: 3 mesiace
Dátum schválenia Žiadosti o príspevok:
25.05.2021

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti dopravy a chodcov v intraviláne obce Kamenica nad Cirochou na ceste III. triedy č. 3835 spájajúcej obec s okresnými mestami Humenné, Snina a s obcou Kamienka. Chodník pre peších v obci Kamenica nad Cirochou sa navrhuje v mieste jestvujúceho zeleného pásu popri predmetnej ceste III. triedy. Jedná sa o chodník s asfaltobetónovým krytom šírky 1,75 m v úsekoch: vetva A s dĺžkou 412,93 m, vetva B s dĺžkou 206,13 m a vetva C s dĺžkou 113,68 m (spolu 732,74 m novovybudovaného chodníka). Konštrukcia chodníka je po obvode ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 4-8 uloženými do betónového lôžka celkovej dĺžky 1491,46 m. Odvodnenie povrchu je zabezpečené 2%-ným priečnym sklonom chodníka do terénu. Chodník je na začiatku trasy napojený na jestvujúcu spevnenú plochu a od cestnej komunikácie je osadený o šírku 1,00 m.

Výstavbou chodník pre peších na tomto úseku sa okrem docielenia kvality dopravy na tejto ploche s dôrazom na bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky umožní plynulá údržba a celkové estetické pôsobenie stavby na okolie. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti základných služieb obyvateľov obce Kamenica nad Cirochou a zabezpečí sa bezpečný a plynulý prechod chodcov a prejazd vozidiel po ceste III. triedy.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU