Názov projektu:
Chodník pre peších – úsek č. 2a
Kód projektu: IROP-CLLD-V254-512-001-001
Miesto realizácie projektu: Zemplínske Hámre
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Užívateľ: Obec Zemplínske Hámre
Celkové oprávnené výdavky: 61 640,47 €
Maximálna výška Príspevku (95%): 58 558,45 €
Dĺžka realizácie: 9 mesiacov
Dátum schválenia Žiadosti o príspevok: 25.05.2021

Stručný popis projektu: Plánované riešenie bezpečnostnej situácie na ceste 3. tr. v obci Zemplínske Hámre sa zameriava na zvýšenie bezpečnosti chodcov a turistov na riešenom úseku v intraviláne obce. Chodník pre peších na úseku č. 2a je navrhnutý ako novostavba. Začiatkom úseku je v km 3,295 00 na ľavej strane v smere z Belej nad Cirochou pri rodinnom dome súp. č. 341/16 par.č. 266. Šírka chodníka je v celom úseku 1,4 m. Celková dĺžka úseku č.2a. je 224,15 m. Výstavbou chodníka pre peších na úseku 2a sa okrem docielenia kvality dopravy na týchto plochách s dôrazom na bezpečnosť, umožní plynulá údržba a samozrejme celkové architektonické pôsobenie stavby na okolie. Keďže popri ceste nie je vybudovaný chodník, chodci využívajú spevnenú a nespevnenú krajnicu cesty, čo spôsobuje kolízne situácie chodcov a áut. Súčasťou navrhovaného riešenia je aj odvedenie zrážkových vôd, stekajúcich z cesty do terajšej cestnej priekopy. Realizáciou chodníka táto priekopa bude zrušená. Pre zachovanie funkčnosti odvedenia povrchových vôd z cesty bude priekopa nahradená potrubím a cestnými vpustami.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU