Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
13.02.2020

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1 kolo: 23.04.2020
2 kolo: 25.05.2020
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 25. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Oprávnení žiadatelia:

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane) mimo mesta Snina
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mimo mesta Snina,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:     
95% (5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

 • refundácie;
 • predfinancovania;
 • kombinácie refundácie a predfinancovania.

Výška príspevku:   
7 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie: 
298 042 €

Rozsah a oprávnené aktivity: 

 • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich
  – obec s mestom, súčasťou môžu byť:
  – vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule;
  – stacionárne informačné systémy;
  – systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze;
 • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách ako:
  – budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov;
  – budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov;
  – odstraňovanie úzkych miest v doprave;
  – odstraňovanie bariér;
  – budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov dopravy – cyklisti, chodci;
  – budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie.

NA STIAHNUTIE:

Výzva MAS – IROP-CLLD-V254-512-001-(B2).pdf

01 – Formular ZoPr.docx

02 – špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov nový.docx

03 – Zoznam merateľných ukazovateľov.docx

04 – Kritéria pre výber projektov.docx

Prílohy vyzvy IROP-CLLD-V254-512-001.rar