V dňoch 4-6.6.2018 sa vo veľkej kongresovej miestnosti Hotela Hviezda v Dudinciach konala konferencia s názvom Význam prístupu LEADER v rozvoji vidieka a jeho budúcnosť, ktorej cieľom bolo prepojiť miestne akčné skupiny a aktérov z prostredia vidieka, a ponúknuť inšpiráciu pre realizácie vo vlastnom prostredí.

Význam prístupu LEADER v rozvoji vidieka a jeho budúcnosť

Konferencia bola určená primárne zástupcom miestnych akčných skupín, odborníkom v regionálnom rozvoji, zástupcom organizácií pôsobiacich na vidieku, zástupcom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Národnej siete rozvoja vidieka SR a ďalším aktérom v rozvoji vidieka.

Ako zástupcovia MAS Pod Vihorlatom sa jej zúčastnili: manažér MAS Ing. Lucia Mariničová a odborný administratívny asistent Patrik Kontuľ.
Organizátorom konferencie bola Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre BB kraj.

Začiatok konferencie bol dňa 4.6.2018 neformálnym večerom spojeným s registráciou účastníkov, určením na sieťovanie a otvorenú diskusiu zúčastnených.

 predseda NSS MAS Ľubomír Lőrincz

Konferenciu otvoril predseda NSS MAS Ľubomír Lőrincz spoločne s krátkymi príhovormi ďalších hostí. Mgr. Alenou Ciglanovou, predsedníčkou OZ Zlatá cesta a PaedDr. Dušanom Strieborným, primátorom mesta Dudince.
V rámci odborného programu prvého dňa konferencie bolo prednesených množstvo zaujímavých príspevkov.

Ing. Marek Mitošinka (generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)

V prvom príspevku bola predstavená NSS MAS, jej história i plány do budúcna.
Okrem iných vystúpili Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR) a Ing. Marek Mitošinka (generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky), ktorí informovali o aktuálnom stave implementácie CLLD v SR a odpovedali na otázky prítomných.

Ing. František Winter, (podpredseda NS MAS ČR) informoval o aktuálnom stave CLLD v Českej republike a príprave na ďalšie obdobia, Mgr. Zlatica Csontos Šimoňáková (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) predstavila „Karpatský dohovor“, Ing. Michal Strnál

Ing. Michal Strnál (starosta obce Oravská Polhora) predstavil svoju obec v kontexte s víťazstvom v súťaži Dedina roka 2017
(starosta obce Oravská Polhora) predstavil svoju obec v kontexte s víťazstvom v súťaži Dedina roka 2017, Krysztof Kwatera (manažér LGD Dolina Raby) prítomných oboznámil so skúsenosťami Implementácie CLLD v Poľsku, predstavil možnosti nadnárodnej spolupráce so slovenskými MAS. Ing. Hana Olejníková (MAS Horní Pomoraví) sa venovala systému regionálneho značenia v Českej republike, s ktorým majú v porovnaní so Slovenkou republikou podstatne viac skúseností. Mgr. Darina Danielová (MAS Lednicko-valtický areál, Sdružení místních samospráv ČR) predstavila projekt „Chytrý venkov v roce 2030“, ELARD v programovom období 2021-2027, návrhy vo vzťahu ku zjednodušeniu a zefektívneniu čerpania prostriedkov z EŠIF a pod.

Osada Stará Hora, Sebechleby - Pamiatková rezervácia ľudovej architektúryDruhá časť programu pozostávala z odbornej exkurzie v regióne MAS Zlatá cesta, návštevy prvovýrobcov – držiteľov značky regionálny produkt.
Exkurzia ako taká bola všetkými prítomnými hodnotená veľmi pozitívne, za čo ďakujeme predovšetkým Janke Bačíkovej a ostatným zástupcom MAS Zlatá cesta, samozrejme držiteľom regionálnej značky HONT – Vierke Šimčíkovej, Jozefovi Gembickému a manželom Knapekovcom, ktorých sme navštívili, a ktorí nám predstavili svoju prácu.

Zaver programu tvoril neformálny vidiecky večer, sieťovanie MAS, nadväzovanie partnerskej spolupráce a ochutnávka regionálnych produktov.

Následujúci deň konferencie začal príspevkom koordinátorky RA NSRV SR Mgr. Emílie Jányovej Lopušníkovej, ktorá predstavila NSRV SR a aktivity RA pre BB kraj, zosumarizovala činnosť RA od získania štatútu RA a tiež aktivity plánované v tomto roku. Informovala o koncepte aktivít antény v rámci systému „regionálnej značky“ a krokoch vedúcich ku podpore udržateľnosti tohto projektu. Následne Ing. Martina Čaja z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) predstavil koncepciu práce NSK na podporu MAS a regiónu, ktorá už dlhodobo a veľmi efektívne funguje. Medzi úspešne podporenými aktivitami bolo aj regionálne značenie na území NSK, projekty zamerané na cykloturistiku a značenie.

Ing. František Winter, (podpredseda NS MAS ČR)

Ďalší príspevok patril podpredsedovi Národnej siete Miestnych akčných skupín Českej republiky Františkovi Winterovi, ktorý predstavil partnerskú sieť združujúcu miestne akčné skupiny, situáciu MAS a vývin prístupu LEADER v ČR.
Dopoludňajší blok konferencie uzatvoril Odborný workshop zameraný na výmenu skúseností a zručností a riešenie aktuálnych problémov v implementácii LEADER/CLLD a spolupráca MAS na Slovensku pod koordináciou Mgr. Petra Nemčeka a Mgr. Petra Madigára, podpredsedov NSS MAS.

V závere konferencie Ľubomír Lőrincz – predseda NSS MAS poďakoval všetkým zúčastneným, ocenil účasť zástupcov MPRV SR, aktívny prístup Sekcie programov regionálneho rozvoja pri pokračovaní v odbornom a partnerskom dialógu v rámci prístupu LEADER/CLLD. Zároveň ocenil aj úsilie Združenia miest a obcí Slovenska pri presadzovaní modelu prístupu LEADER, ktorý umožní podporiť čo najväčší počet partnerstiev na území SR.

Konferencia bola pre zástupcov MAS Pod Vihorlatom prínosom, prispela k informovanosti v rámci prezentovaných odborných tém, taktiež napomohla k upevňovaniu partnerskej spolupráce medzi „Maskami” a prispela možnosťou osobnej a verejnej diskusie medzi účastníkmi.

Categories: Aktuality