Názov projektu:
Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka
Kód projektu: NFP309070Z764
Miesto realizácie projektu: Obec Porúbka
Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Užívateľ: Obec Porúbka
Celkové oprávnené výdavky: 24 598,80 €
Maximálna výška Príspevku (100%): 24 598,80 €
Dátum schválenia Žiadosti o príspevok: 31.5.2021

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestranstva – obecného cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka.
Realizáciou projektu dôjde k revitalizácii obecného cintorína a okolia Domu nádeje ako verejného priestranstva obce a rekonštrukcii jeho technických prvkov (osadenie zelenej infraštruktúry).
Plocha obecného cintorína nie je v celku oplotená a jestvujúce oplotenie vo forme zváraného pletiva je zastaralé a poškodené. Je potrebné pod ním vymurovať podhrabovú dosku pod novým oplotením a uskutočniť terénne úpravy. V areáli chýba miesto na sedenie a je potrebné v ňom zrekonštruovať schodiská k hrobovým miestam, osadiť smetný kôš a zrevitalizovať zelené plochy.

Plánované aktivity realizované týmto projektom:
– rekonštrukcia zastaralého a poškodeného oplotenia
– doplnenie nejestvujúceho oplotenia areálu s vymurovaním podhrabových dosiek
– terénne úpravy areálu
– osadenie lavičiek
– rekonštrukcia schodiska k hrobovým miestam
– osadenie smetného koša
– revitalizácia zelených plôch v areáli
Celková plocha rekonštruovaného verejného priestranstva je 3 794 m².
Celková dĺžka rekonštruovaného oplotenia je 219,20 m.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU