Zakladajúci členovia občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom, o.z. sa združujú s cieľom systematicky spolupracovať na rozvoji regiónu pod Vihorlatom tak, aby jeho výnimočné hodnoty zostali zachované, a zároveň prinášali trvalý úžitok miestnym obyvateľom smerom k zlepšeniu kvality ich života a to: rozvojom lokálnej infraštruktúry, podpory rozvoja služieb, zabezpečením konkurencieschopnosti územia s dôrazom na oblasť rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky.

(Preambula Stanov MAS Pod Vihorlatom)

 

MAS Pod Vihorlatom (Miestna akčná skupina) je verejno-súkromné partnerstvo samospráv, neziskových subjektov a podnikateľov, sídliacich alebo pôsobiacich na území v podhorí Vihorlatských vrchov, ktorého cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného rastu mikroregiónu za účelom zvýšenia stupňa jeho rozvoja, pri zachovaní zásad efektívneho využívania prirodzených zdrojov územia a zásad environmentálnej politiky. Toto partnerstvo sa riadi zásadami prístupu LEADER/CLLD, ktorý je najefektívnejším prístupom pre aktivity podporujúce rozvoja vidieka a vidiecku ekonomiku v Európe.