FAQ – Opatrenie 7 (júl 2019)

1. Opatrenie 7.2, Aktivita 4:
Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. Je oprávnená celková rekonštrukcia existujúcich obecných studní, alebo
len ich prehlbovanie?
Odpoveď: Nie je oprávnená ich celková rekonštrukcia existujúcich obecných studní, ale iba ich
prehlbovanie.

2. Opatrenie 7.2, Aktivita 3:
Je oprávnené oplotenie cintorína, ak je cintorín definovaný ako verejné priestranstvo?
Odpoveď: Ak je cintorín definovaný ako verejné priestranstvo, tak je to oprávnené.

3. Opatrenie 7.2, Aktivita 1:
Je oprávnené budovanie parkoviska pred denným centrom? Alebo sú oprávnené len záchytné parkoviska.
Odpoveď: Záleží ako bude špecifikované dané parkovisko, ak ako záchytné a nie len pre návštevníkov denného centra, tak je to oprávnené, ak len pre návštevníkov centra je to neoprávnené.

3. Rekonštrukcia chodníka v obci – aktivita č. 1, op. 7.2
Odpoveď: Áno

4. Spevnené plochy – okolie domu smútku (spevnené plochy pred vstupom do budovy a parkovisko) – aktivita č. 2 op. 7.4
Odpoveď: Áno

5. Výstavba chodníka (2x 60m) v areáli cintorína – aktivita č. 1, op. 7.2 Avšak na časť cintorína je ťarcha s tým, že ale stavbu môže realizovať žiadateľ, nemá však ani nájomnú zmluvu – čo v takomto prípade musí predložiť k vysporiadaniu majetkových vzťahov?
Odpoveď: Nie

6.rekonštrukcia parkoviska pri hlavnej ceste a autobusovej zastávky v obci – aktivita č. 1, op. 7.2.
Odpoveď: Áno

7. rekonštrukcia chodníka v školskom areáli – aktivita č. 1, op. 7.2
Odpoveď: Áno

8. výstavba oddychovej zóny – športoviska/multifunkčného + detské ihrisko + ozelenenie areálu – aktivita č. 1 – op. 7.4.
Odpoveď: Áno

Categories: faq