Informácie pre MAS k implementácií stratégií CLLD – opatrenia PRV SR 2014 – 2020

 

pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania,

 

 Aktivita Zameranie
1. výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok,
2. výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
3. zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
4. výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.

Aktivita 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok.

Investícií do miestnych komunikácií v aktivite 1 budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môžu zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.).

Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odôvodnenie príspevku k miestnemu rozvoju. Zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí spĺňať deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.).

Pre túto aktivitu sú teda oprávnené nasledovné investície:

1.) miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk), parkoviská, priekopy, trativody, odvodňovacie potrubia a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové zastávky).

V ŽoNFP, v rámci aktivity 1, môže byť zameranie aktivít len na investície uvedené vyššie. V prípade, že v predloženej ŽoNFP ide žiadateľ realizovať miestnu komunikáciu (napr. cesty, chodníky, parkoviská) a súčasťou tejto investície je v celom úseku a/alebo v časti úseku priekopa/rigol/trativod/odvodňovacie potrubie, ktorý slúži napr. k zachyteniu odvádzanej vody z telesa komunikácie, tak aj takáto investícia je oprávnenou v rámci aktivity 1, lebo tvorí jej stavebnú súčasť . Táto priekopa/rigol/ trativod/odvodňovacie potrubie je realizovaný z dôvodu spádovania – odvedenia vody z komunikačného telesa tak, aby bola zachovaná bezpečnosť prevádzky komunikácie.

Za oprávnený výdavok v rámci tejto aktivity sa teda môže považovať len taký odvodňovací prvok, ktorý je realizovaný súčasne s investíciami v rámci aktivity 1 a je realizovaný na zemskom povrchu (oprávnené sú aj chodníkové/cestné poklopy, povrchové priekopové/rigolové vpuste, lapače nečistôt (napr. zvod z ríny na autobusovom prístrešku do povrchu chodníka/cesty)).

Odvodňovací prvok realizovaný pod zemským povrchom nie je oprávnený výdavok. Odvodňovanie/odkanalizovanie realizované pod zemským povrchom je možné realizovať len v rámci ŽoNFP predloženej v aktivite 2 alebo 4.

Odvodňovací prvok v rámci aktivity 1 sa musí týkať

Uvedené v predchádzajúcom odseku platí, ak v predloženej ŽoNFP v rámci aktivity 1 oprávnené výdavky na priekopu/rigol neprevýšia 50 % z celkových oprávnených výdavkov na investície uvedené v bode 1.) vyššie. V prípade, že výdavky prekročia 50 % a viac z celkových oprávnených výdavkov v aktivite 1, tak v rámci aktivity 1 sa jedná o neoprávnené výdavky, ktoré sa budú v rámci ŽoNFP korigovať. Takúto investíciu si mal žiadateľ zahrnúť do samostatnej ŽoNFP, ktorú mal možnosť predložiť v rámci aktivity 2 alebo 4, ktoré sú zamerané na investície do kanalizácie, resp. na investície do odvodňovacích kanálov.

Za oprávnené výdavky v rámci aktivity 1 je považovaný aj tzv. mobiliár (drobný architektonický prvok), ktorý dotvára realizovaný priestor, v rámci realizovanej investície, uvedenej v aktivite 1 a bližšie špecifikovanej v bode 1.) vyššie a zároveň je súčasťou realizovanej oblasti/územia/plochy.

Za mobiliár/drobný architektonický prvok, v rámci aktivity 1, sa napr. považuje:

 • lavička,
 • odpadkový kôš,
 • kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok),
 • uvítacie tabule,
 • smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.),
 • bariéry,
 • zábrany vjazdu,
 • ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov).

 

Aktivita 2: Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd.

Pre túto aktivitu sú teda oprávnené nasledovné investície:

1.) stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky), čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice).

 

Aktivita 3: Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Pre túto aktivitu sú teda oprávnené nasledovné investície:

1.) námestia, aleje, parky, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk).

Vzhľadom k tomu, že aktivita 3 je zameraná na verejné priestranstvá, je potrebné si ich definovať:

 1. Za verejné priestranstvo možno považovať pre účely vydávania zákazov a príkazov v legislatívnej pôsobnosti obce každý priestor, ktorý splňuje súčasne tri nasledujúce podmienky:
  • je prístupný všetkým bez obmedzenia (teda prístupný každému bez toho, aby musel prekonávať prekážky),
  • slúži na všeobecné užívanie (teda neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by niekoho vylučoval z jeho užívania resp. neexistuje právny dôvod, ktorý by obmedzoval jeho využívanie len pre zúžený okruh osôb alebo len pre určitý účel),
  • je ako verejné priestranstvo definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Slová “priestor prístupný bez obmedzení” je nutné definovať tak, že nejde o akékoľvek ľubovoľné priestory, ale že ide o priestranstvá majúce podobný charakter ako námestie, trhovisko, cesty, miestne komunikácie, parky a verejná zeleň.

 1. Zákon nedefinuje všeobecne použiteľný pojem verejná zeleň a verejné priestranstvo.
 2. Verejné priestranstvo je definované len pre účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 30 ods. 2 tak, že verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. Osobitnými zákonmi sa myslí napríklad Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník.
 3. Ďalšie vymedzenie pojmu verejného priestranstva náš právny poriadok nepriniesol. Okrem uvedeného zákona, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení používa termín verejné priestranstvo v súvislosti s výkonom samosprávnych funkcií jednotlivých obcí v ustanovení § 4 ods. 3 písm. e) a f).

 

 1. Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä (okrem iného) vykonáva údržbu a správu verejných priestranstiev (písm. e), zabezpečuje verejnoprospešné služby, medzi ktoré patrí aj správa a údržba verejnej zelene (písm. f). Okrem uvedených povinností, vyplývajúcich každej obci priamo z citovaného zákona, každá obec pri výkone samosprávnych funkcií (najmä) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport (písm. g).

Na plnenie svojich samosprávnych funkcií alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecné záväzné nariadenia, ktoré nesmie odporovať ústave ani zákonu (§ 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona o obecnom zriadení).

Obec je vo všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená pojem “verejné priestranstvo” definovať, avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.

 1. Vo všeobecnosti môžeme za verejné priestranstvo považovať verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce alebo pozemky, ktoré si obec prenajíma. Verejným priestranstvom na účely zákona nie sú pozemky, ktoré sú síce vo vlastníctve obce, ale obec ich prenajala podľa osobitného zákona.

Za verejné priestranstvo, v rámci tejto aktivity 3, je možné považovať aj cintorín, a aj to len v prípade, ak ho má obec definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce pred podaním ŽoNFP, ako verejné priestranstvo.

Za verejné priestranstvo, v rámci tejto aktivity 3, nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa jedná o priestranstvá majúce podobný charakter ako námestie, trhovisko, cesty, miestne komunikácie, parky a verejná zeleň.

I keď definícia verejného priestranstva zahŕňa aj miestne komunikácie, cesty, resp. priestranstvá majúce podobný charakter verejného priestranstva, za čo by sa mohli považovať napr. aj lávky, mosty, chodníky, parkoviská, autobusové zastávky, je potrebné mať na zreteli, že už v rámci zamerania aktivít v podopatrení 7.2, boli niektoré investície, majúce charakter verejného priestranstva zadefinované v zameraní aktivity 1. To znamená, že v rámci aktivity 3 nie je možné realizovať investície, ktoré boli taxatívne vymenované a začlenené do aktivity 1. V aktivite 3 sa budú tieto výdavky považovať za neoprávnené s výnimkou chodníkov, ktoré sú súčasťou uceleného priestranstva (napr. parku, aleje, námestia, pešej zóny, nábrežia). V zmysle uvedeného v aktivite 3 nie sú oprávnené líniové chodníky, líniové komunikácie, tieto sú oprávnené v aktivite 1. V prípade, že súčasťou realizácie investície verejného priestranstva je vytvorenie menšieho počtu parkovacích miest, tak tieto je možné v rámci aktivity 3 akceptovať, ak sú súčasťou uceleného investičného celku a bezprostredne s priestranstvom, ktoré je predmetom predloženej ŽoNFP a ako takým súvisia.

Zároveň je potrebné, v prípade, že predmetom predloženej ŽoNFP je objekt cintorína, aby MAS od žiadateľa vyžiadala všeobecne záväzné nariadenie obce (VZN), v ktorom si obec definovala alebo určila cintorín ako verejné priestranstvo. Takéto VZN muselo nadobudnúť platnosť a účinnosť v termíne pred podaním ŽoNFP.

V prípade, že predmetom investície v predloženej ŽoNFP sú investície smerované napr. do objektu cintorína a obec ho má vo VZN definovaný ako verejné priestranstvo, tak v objekte cintorína sú investície považované za oprávnené s výnimkou investícií, ktoré sú zadefinované a zamerané na aktivity uvádzané v rámci podopatrenia 7.4 (investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia).

Ak však obec nemá cintorín definovaný vo VZN ako verejné priestranstvo, tak výdavky v objekte cintorína v rámci aktivity 3 budú považované za neoprávnené..

Za oprávnené výdavky v rámci aktivity 3 je považovaný aj tzv. mobiliár (drobný architektonický prvok), ktorý dotvára realizovaný priestor v rámci realizovanej investície uvedenej v aktivite 3 a bližšie špecifikovanej v bode 1.) vyššie a zároveň je súčasťou realizovanej oblasti/územia/plochy.

Za mobiliár/drobný architektonický prvok sa v rámci aktivity 3 považuje napr.:

 • lavička, odpadkový kôš,
 • kontajner na zeleň/kvetináč,
 • informačné plochy/tabule/vitríny (napr. názvu námestia/parku, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok a pod.),
 • smerníky a ukazovatele (napr. ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.),
 • stojan a/alebo prístrešky na bicykle,
 • bariéry,
 • zábrany vjazdu,
 • ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov),
 • hodiny,
 • fontánka na pitnú vodu/výpustný stojan na pitnú vodu.

Za mobiliár v rámci aktivity 3 môžeme považovať aj rôzne, ale zároveň nekoncentrovane umiestnené, cvičebné prvky, detské prvky na hranie. Nekoncentrovane znamená, že nie je z nich vytvorené ucelené detské ihrisko, prípadne športovisko.

V prípade, že by predmetom projektu bolo v rámci realizovanej investície cez aktivitu 3 detské ihrisko, resp. ucelená športová plocha a/alebo súbor prvkov na cvičenie koncentrovaný na jednom mieste,tieto investície sú neoprávnené z dôvodu, že investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk) sú podporované v rámci podopatrenia 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

Aktivita 4: Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.

Pre túto aktivitu sú teda oprávnené nasledovné investície:

1.) drenáže a odvodňovacie kanály. otvorené odtokové kanály, odvodňovacie priekopy, obecné studne.

V tejto aktivite nie je možné realizovať investície do:

 • historických vodohospodárskych diel (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty a pod.),
 • historických vodovodov, priehrad,
 • diaľkových rozvodov vody,
 • do miestnych potrubných rozvodov vody,
 • plavebných kanálov.

V tejto aktivite sú oprávnené ŽoNFP, ktorých predmetom sú len samotné investície do odvodňovacích kanálov, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.). Ak súčasťou investície v podanej ŽoNFP pre aktivitu 4 je zároveň následná úprava/oprava/rekonštrukcia/výstavba komunikácie (napr. chodník, cesta), tak takáto investícia do komunikácií bude v rámci tejto aktivity považovaná za neoprávnenú.

V rámci aktivity 4 sú za odvodňovacie kanály považované investície, ktoré sú v rámci predloženej ŽoNFP realizované pod zemským povrchom a nie na zemskom povrchu, ktoré je možné realizovať v rámci aktivity 1. To znamená, že za odvodňovací kanál je považovaná tá časť odvodnenia, ktorá začína/pokračuje pri vpusti/od vpusti z rigolu/z povrchového kanálu/priekopy.

V rámci aktivity 4 je možné považovať za opravenú aktivitu odvodňovací kanál, ktorý je realizovaný na zemskom povrchu, len ak odvodňovací kanál plní protipovodňovú funkciu (napr. v záplavovom území obce, a/alebo plní funkciu, ktorá zabráni poškodeniu majetku obyvateľov, a/alebo zabráni ohrozeniu zdravia, života obyvateľov obce).

 

 

Podmienky, ktoré platia pre všetky aktivity v rámci podopatrenia 7.2.

Pre všetky aktivity v rámci podopatrenia 7.2 platí, že za oprávnené výdavky sú považované aj výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné “ozelenenie” objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce.

Zelená infraštruktúra je potrebné si zelenú infraštruktúru špecifikovať, napr. nasledovne:

 1. Zelená infraštruktúra je sieť prírodných/poloprírodných území/prvkov a zelených plôch vo vidieckych, mestských, suchozemských i pobrežných územiach, ktoré zlepšujú zdravotný stav a rezilienciu ekosystémov, prispievajú k ochrane biodiverzity a prinášajú benefit pre ľudí prostredníctvom zabezpečovania ekosystémových služieb. Zelená infraštruktúra je definovaná, posilňovaná a chránená prostredníctvom strategických a koordinačných iniciatív, ktoré sa zameriavajú na tvorbu nových plôch/prvkov alebo na definovanie hodnoty a/alebo konektivity existujúcich plôch/prvkov.
 2. Zelená infraštruktúra je obnovenie a prepojenie (zabezpečenie konektivity) prírodných (zelených) prvkov v krajine a udržanie, resp. zlepšenie ekologickej stability územia.
 3. Zelená infraštruktúra znamená všetko od otvorených priestorov, prírodných oblastí, lesoparkov až po zelené ulice, námestia a verejné priestory, pešie trasy v rámci vidieckeho prostredia. V menšej miere tiež zelené strechy, steny a fasády.
 4. Zelená infraštruktúra zahŕňa prvky, plochy a systémy zelene v sídle a krajine, čím vlastne dopĺňa tzv. „sivú infraštruktúru“ (cesty, kanalizácie, inžinierske siete a pod.). Zelená infraštruktúra významnou mierou môže pomôcť obciam v ich udržateľnom rozvoji.
 5. Zelená infraštruktúra ako stratégia udržateľného a inteligentného rozvoja ponúka účinné nástroje na manažment zrážkovej vody; zabezpečenie protipovodňovej ochrany; stabilizáciu pôdy; ozdravovanie životného prostredia čistením, zvlhčovaním a ochladzovaním ovzdušia; podporou retencie, postupného vsakovania, prirodzenej filtrácie a kolobehu vody; znížením prašnosti a hluku; zmiernením efektu tepelných ostrovov; tvorbou tieňa pod korunami stromov; redukciou spotreby energie pomocou pasívnej výhrevnosti a ochladzovania a v neposlednom rade estetickým zatraktívnením prostredia.
 6. Zelená infraštruktúra má teda multifunkčný charakter a jej hlavnou úlohou je skvalitniť život rôznymi spôsobmi, využitím svojho environmentálneho, sociálneho a ekonomického potenciálu založeného na efektívnom využití prírodného kapitálu. Zelená infraštruktúra je súčasťou krajinotvorby, dotvára jej priestorovú kompozíciu, charakter, ráz a obraz.

Na základe vyššie uvedených informácií o zelenej infraštruktúre sa v rámci bodovacích kritérií stanovené MAS a v rámci predložených ŽoNFP bude za zelenú infraštruktúru považovať všetky jej formy, prvky a systémy, akými sú napr.:

 • zelené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž chodníkov, verejných priestranstiev, ciest/komunikácií, parkovísk, zelené ostrovčeky (zatrávnená plocha alebo iná zeleň na ploche (kvety, stromy, kríky a pod.)),
 • živé ploty, umelé prvky – zelené kvetináče, prvky ako napr. zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením vo vidieckych oblastiach.

K tomu, aby boli v rámci predloženej ŽoNFP pridelené body za zelenú infraštruktúru, je nutné, aby žiadateľ v projekte realizácie mal uvedený popis využitia zelenej infraštruktúry v prípade, ak si ju v rámci bodovacích kritérií uplatňuje.

Categories: faq