Usmernenie oddelenia metodiky k problematickým otázkam za podopatrenie 7.4, výzva 22/PRV/2017 z PRV SR 2014 – 2020

FAQ

Otázka: Aktivita 5: Obec Horné Štitáre

V aktivite 5 robia rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení TJ H. Štitáre. Robia zateplenie.

Dá sa toto chápať ako investícia do miestnych služieb (napr. na futbalovom štadióne sa môžu diať rôzne kultúrno-spoločenské akcie obce, športové akcie v obci, ktoré slúžia pre občanov)?

Žiadateľ bude realizovať jednu hlavnú aktivitu – Stavebné úpravy obecných budov vrátane zvýšenia podielu využívania OZE.

Oprávnený typ aktivity: 5 Investície do miestnych služieb – Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie.

Predmet prekladaného projektu žiadateľa – stavebné práce týkajúce sa stavebných úprav objektov OFK zvyšujúce energetickú efektívnosť a podiel využívania OZE – bol zadefinovaný v súlade s identifikovanou potrebou žiadateľa – zlepšenie dostupnosti základných služieb vo vidieckej oblasti – obce horné Štitáte.

Odpoveď:

– výdavky sú zadefinované v zlej aktivite, podľa popisu spadajú do aktivity 1. V zmysle zadefinovanej aktivity1 sú rekonštrukcie sociálnych zariadení a šatní športoviska oprávnené, v prípade že ich využívanie súvisí s trávením voľného času.

Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie sú oprávnené v rámci aktivity 5. Investície do využívania OZE a do úspor energie sú oprávnené, len pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie (projektu) tohto podopatrenia. Projekt v rámci aktivity 5 musí byť primárne zameraný na OZE. Výdavky spojené s úsporou energie (zateplenie budovy) musia byť spojené s investíciami využívania OZE

 

Otázka: Aktivita 2: Obec Silická Jablonica

Predmetom projektu je len výsadba stromčekov, kríkov, v okolí domu smútku. Osadenie gabiónov. To znamená, že dom smútku vôbec nerobia, robia iba úpravu jeho okolia.

Je to vôbec oprávnené, keď nerobia dom smútku ako taký?

Odpoveď: Úprava okolia ako takého bez rekonštrukcie domu smútku nespadá do aktivity 2, danej výzvy. Tieto výdavky si žiadateľ mohol zrealizovať cez podopatrenie 7.2 aktivita 3.

 

Otázka: Aktivita 2: Obec Michal na Ostrove

Predmetom projektu je rekonštrukcia domu smútku v hodnote 33 476,19 EUR. Avšak ešte robia aj vybudovanie oplotenia v hodnote 59 112,85 EUR. To znamená, že nie je asi priorita dom smútku, lebo je v nižšej hodnote ako oplotenie cintorína.

Odpoveď: Vybudovanie oplotenia nepatrí medzi oprávnené výdavky, v súlade s odpoveďami, ktoré sa poskytovali už v prvej vyhlásenej výzve k podopatreniu 7.4 a PPA musí zostať konzistentná v odpovediach.

Projekt musí byť primárne zameraný na investície do zariadenia ako prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku.

 

Otázka: Aktivita 2: Obec Kožuchov

Rekonštrukcia domu smútku – 70 543,33 EUR. Realizácia oplotenia v sume 35 392,10 EUR. Sadové úpravy v sume 834,56 EUR.

Odpoveď: Rekonštrukcia domu smútku a sadové úpravy sú v zmysle výzvy oprávneným výdavkom. Oplotenie patrí k neoprávneným výdavkom, v súlade s odpoveďami, ktoré sa poskytovali už v prvej vyhlásenej výzve k podopatreniu 7.4 a PPA musí zostať konzistentná v odpovediach.

 

Otázka: Aktivita 2: Obec Slanské Nové Mesto

Projekt rieši okrem rekonštrukcie domu smútku aj:

– vybudovanie bočného plotu vedľa domu smútku so stĺpikmi a pletivom v dĺžke 40 m

– odstránenie plotu medzi cestou a cintorínom. Vybudovanie nového plotu – betónový ozdobný s betónovými stĺpikmi v dĺžke 80 m, s posuvnými vrátami pre nákladné auto so šírkou 5,0 m a výškou 1,5 až 1,8 m. Pri vstupe na cintorín sa navrhuje otváracia kovaná železná brána so šírkou 4,0 m.

Odpoveď: Oplotenie patrí k neoprávneným výdavkom, v súlade s odpoveďami, ktoré sa poskytovali už v prvej vyhlásenej výzve k podopatreniu 7.4 a PPA musí zostať konzistentná v odpovediach. Výdavky na cintoríny (dlhodobé uskladňovanie pozostalých – urnový háj) a s tým poskytované služby a ďalšie úkony sú oprávneným výdavkom v zmysle výzvy 7.2 a nie sú oprávneným výdavkom v 7.4.

 

Otázka: Aktivita 2: Obec Lúč na Ostrove majú podaný projekt v rámci 7.4.2 na rekonštrukciu dvoch domov smútku. Je to obec s jedným starostom. Obec pozostáva z dvoch častí – Malej Lúče a Veľkej Lúče, z ktorých každá má cintorín s domom smútku. Idú rekonštruovať oba domy smútku, na ktoré sú úplne identické rozpočty. Je to podľa výzvy v poriadku?

Odpoveď: Výzva neurčuje počet objektov podliehajúcich rekonštrukcií, výdavky na rekonštrukciu dvoch domov smútku považujeme za oprávnené.

 

Otázka: Obec Malý Kamenec

Víťazný uchádzač, ktorý bude dodávateľom predmetu predloženého projektu, tak ešte pred samotným vyhlásením VO urobil pre obec tzv. podklady k zisteniu predpokladanej hodnoty zákazky. Následne sa prihlásil aj do VO a toto VO  vyhral.

Otázka znie, či sa nejedná o konflikt záujmov.

Odpoveď:

Stanovisko ku konfliktu záujmov – pokiaľ víťazný uchádzač, resp. poskytovateľ cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu nebol členom tímu obstarávateľa, resp. inak zainteresovanou osobou v rámci obstarávania, kde by bol projektant alebo spoločnosť evidovaná v mandátnych zmluvách, ORSR, FOAFe, atď. nejedná sa o konflikt záujmov. Je potrebné to však preveriť.

Z položenej otázky č. 7 v zozname nie je jasné, či by mohlo ísť o prepojenie. Z takto formulovanej otázky vyzerá, že by sa mohlo jednať o konflikt záujmov. Treba uvedenú situáciu preveriť

 

Otázka: Obec Bellova Ves

Majú oplotenie v rámci rozpočtu asi za 8 – 10 tis EUR (porozhadzované položky) a tiež malé parkovisko – je to tiež v rámci rozpočtu.

Ako to chcú realizovať?

Odpoveď: oplotenie patrí k neoprávneným výdavkom, v súlade s odpoveďami, ktoré sa poskytovali už v prvej vyhlásenej výzve k podopatreniu 7.4 a PPA musí zostať konzistentná v odpovediach. Ak je parkovisko súčasťou domu smútku z jednej jeho obvodovej strany je to oprávnený výdavok, iné typy parkovísk boli oprávnené v podopatrení 7.2.

 

Otázka: Chcem sa spýtať, čo v prípade, ak súčasťou projektu, aktivita č. 2, sú iba spevnené plochy a oplotenie. S domom smútku nebudú nič robiť. V prípade, ak by bolo z toho niečo oprávnené, uzná sa im to  tomto prípade, keďže nemajú žiadnu investíciu súvisiacu s rekonštrukciou a modernizáciou samotného domu smútku?

Odpoveď: Všetky činnosti musia súvisieť s rekonštrukciou domu smútku. Oplotenie patrí k neoprávneným výdavkom.

 

Otázka:  Obec Rybky

O 1. Názov žiadosti : Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia na cintoríne v obci Rybky

– sám sebe vydal Ohlásenie s Oznámením

Odpoveď:

  1. Podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), stavebným úradom je obec. V rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečovaného obcami ako stavebnými úradmi koná a rozhoduje obec na prvom stupni. Na určenie iného stavebného úradu za podmienok ustanovených v § 119 stavebného zákona je príslušný okresný úrad v sídle kraja, prípadne ministerstvo v prípadoch § 119 ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona, ak je na konanie príslušná obec, ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie.

O 2. V podstate rieši celý cintorín, na dome smútku ide robiť len novú fasádu, pričom chce vymeniť všetky chodníky na cintoríne a spraviť po celom cintoríne osvetlenie a taktiež meniť vstupné brány. Tie chodníky sú aj priamo pri dome smútku, lemujú ho niektoré, ostatné sú po cintoríne.

O 3. Projektovú dokumentáciu ako aj výzvu zverejnenú vo Vestníku na UVO má s názvom „Modernizácia cintorína“

O 4. Celé VO je robené pod názvom „Modernizácia cintorína“, dokonca aj podpísaná zmluva.

Odpoveď 2, 3, 4:  Medzi oprávnené výdavky spadajú investície týkajúce sa domu smútku (nová fasáda). Ostatné investície týkajúce sa cintorína sú neoprávnenými výdavkami, nakoľko boli oprávnené v 7.2.  Pod pojmom „okolie Domu smútku“ sa myslia len pozemky prislúchajúce domu smútku, ktoré sa využívajú na poskytovanie služieb domu smútku alebo služby s nimi súvisiace, okrem pozemkov slúžiacich na dlhodobé uchovávanie pozostalých (t.z. cintoríny, urnové háje, …).

Otázka: Obec Holiša – aktivita 5

Rekonštrukcia budovy na kultúrne, spoločenské a športové využitie – chcú rekonštruovať pôvodnú studňu, vybudovať žumpu a podzemnú požiarnu nádrž.

Odpoveď: Z otázky vyplýva nesprávne zaradenie investícií do aktivity, pokiaľ sa jedná o investíciu zaradenú do aktivity 5, výdavky sú neoprávnené

 

Otázka: Obec Slopná

V rámci 7.4.5 rieši projekt s názvom „Obecný úrad – kultúrny dom, zníženie energ. náročnosti Slopná“. V predloženom liste vlastníctva v časti Stavby súhlasí popisné číslo (59) podľa adresy obecného úradu s parcelným číslom (144/2) podľa situačného výkresu v PD. Kód druhu stavby je uvedený 10, čo je rodinný dom. Obec Slopná figuruje na LV ako vlastník v spoluvlastníckom podiele 1/1. Preverením cez google mapu ide určite o obecný úrad s kultúrnym domom.

Odpoveď: Odporúčame preklasifikovať RD na obecný úrad s kultúrnym domom. Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie sú oprávnené, len pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie (projektu) tohto podopatrenia. Projekt v rámci aktivity 5 musí byť primárne zameraný na OZE

 

Otázka: Aktivita 5 – OZE: stačí len zateplenie, má tam byť aj kúrenie, čerpadlo?

Odpoveď: Samotné zateplenie nie je postačujúce, je potrebné spojiť zateplenie s inštaláciou malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov OZE, napr. tepelné čerpadlá s príslušenstvom, slnečné kolektory a iné, v takomto prípade považujeme za investície v aktivite 5 za oprávnené . Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie sú oprávnené, len pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie (projektu) tohto podopatrenia. Projekt v rámci aktivity 5 musí byť primárne zameraný na OZE

 

Otázka: Môže obec uzatvoriť zmluvu s firmou , ktorá nie je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora?

Odpoveď: V zmysle §11 ods. 1 zákona 345/2015 Z.z. VO/O nesmie verejný obstarávateľ/obstarávateľ uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RVPS a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia al. subdodávatelia podľa osobitného predpisu, kt. majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS. V zmysle odporúčania UVO v rámci Koordinačného výboru pre VO, by sme ich mali vyzvať, aby sa doregistrovali.

 

Otázka: Definícia aktivita 4 – podnikateľská činnosť – zrekonštruuje sa budova, kde bude kaderníctvo, kvetinárstvo, trhovisko, reštaurácie.

Odpoveď: V rámci aktivity 4 popísané investície patria k oprávneným výdavkom. Obec môže danú zrekonštruovanú nehnuteľnosť bezodplatne prenajímať miestnym podnikateľským subjektov a tým podporovať podnikateľskú činnosť a predaj miestnych produktov a pod.

 

Otázka: V rámci aktivity 2 robí obec rekonštrukciu domu smútku. Avšak okrem stavebných prác má v stavebnom rozpočte zahrnuté aj napr. takéto položky: ozvučenie v hodnote 1500 €, sedes – kňaz, atyp 850 €, lavica – atyp 7 ks – spolu 5600 €, obetný stôl – atyp 800 €,  Ambona – atyp 500 €, pult pre organ – atyp 500€, vozík na rakvu 1600 €. Vo výzve je uvedené, že oprávnené sú investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. Podľa môjho názoru sa jedná už o zariadenie domu smútku, t.j. jedná sa o hnuteľný majetok, prípadne nejaké zriaďovacie predmety, teoreticky povedané jedná sa o technické a technologické vybavenie. Podľa môjho názoru  by to malo byť považované za neoprávnené výdavky, pretože to nespadá do žiadnej z aktivít – stavebnej činnosti, ktoré je možno realizovať v aktivite 2.

Odpoveď: Zariadenie, ktoré je pevne zabudované/primontované a nie je rýchlo opotrebiteľné, je oprávneným výdavkom. To znamená, že ozvučenie je oprávneným výdavkom, vozík na rakvu, lavica neoprávnené výdavky.

 

Otázka: V rámci aktivity 5 máme uvedené, že oprávnené sú investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Chcem sa preto opýtať, či v rámci aktivity 5 musí byť prioritne projekt zameraný na investíciu do OZE, to znamená, že predmetom projektu sú výdavky do OZE a až následne sekundárne môže robiť napr. aj zateplenie stavieb/budov. To znamená, že ak nerobí žiadnu investíciu do OZE, t.j. nemá ani jeden výdavok na to zameraný, tak samotné zateplenie budovy, ktorá súvisí len s úsporou energie, t.j. znižuje sa jej energetická náročnosť, tak sa jedná o neoprávnený projekt v rámci aktivity 5?

Či v rámci aktivity 5 môžu žiadatelia robiť len samotné zateplenie budov, ktoré súvisí len s úsporou energie a nie s OZE?

Odpoveď: Samotné zateplenie nie je postačujúce, je potrebné spojiť zateplenie s inštaláciou malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov OZE, napr. tepelné čerpadlá s príslušenstvom, slnečné kolektory, kotol na biomasu vrátane rozvodov a vykurovacích telies, a iné, v takomto prípade považuje investície v aktivite 5 za oprávnené.

V prípade rekonštrukcie interiéru, napr. výmena toaliet, podláh ako takých, investície patria do neoprávnených výdavkov. V prípade, že ide o interiérové zásahy, ktorými sa zníži energetická náročnosť budovy (napr. zateplenie podláh, vnútorných stien, nové radiátory, …) výdavok je oprávnený za predpokladu, že je súčasťou do investície využívanie obnoviteľných zdrojov OZE v zmysle prvého odseku.

Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie sú oprávnené, len pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie (projektu) tohto podopatrenia (aktivita 1).

V rámci aktivity 5 sú oprávnené investície primárne zamerané na OZE vrátane investícií spojených s úsporou energie (napr. zateplenie) objektov miestnych služieb.

Kompletné rekonštrukcie objektov miestnych služieb (investície, ktoré neprispievajú k úspore energie) spolu s OZE nie sú v rámci tejto aktivity oprávnené.

Def.: Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Konkrétne ide o slnečné žiarenie a z toho odvodenú veternú energiu a vodnú energiu, ďalej o energiu prílivu, geotermálnu energiu, biomasu, atď. Technológie obnoviteľných zdrojov energie zahŕňajú slnečnú energiu, energiu vetra, energiu vody, biomasu a napokon v doprave biopalivá.

 

Otázka: Môžeme považovať v rámci aktivity 2 za oprávnený výdavok napr. Urnový háj (Columbárium)?

Odpoveď: Výdavky na cintoríny (dlhodobé uskladňovanie pozostalých – urnový háj) a s tým poskytované služby a ďalšie úkony sú oprávneným výdavkom v zmysle výzvy 7.2 a nie sú oprávneným výdavkom v 7.4

Pod pojmom „okolie Domu smútku“ definovaná v aktivite č.2 sa myslia len pozemky prislúchajúce domu smútku, ktoré sa využívajú na poskytovanie služieb domu smútku alebo služby s nimi súvisiace, okrem pozemkov slúžiacich na dlhodobé uchovávanie pozostalých (t.z. cintoríny, urnové háje, …).

 

Otázka: Obec Jablonov nad Turňou – majú dažďovú kanalizáciu za 23 000 € (pri dome smútku sa do zeme zakopávajú 2,5 kubíkové nádrže, zámerom je robiť asi 100 m nový rigol popri ceste, preč z cintorína). Celkový rozpočet je 106 000 €. Je to oprávnené?

Odpoveď: Investícia do kanalizácie na dažďovú vodu, prípadne investícia na splaškovú kanalizáciu, je oprávneným výdavkom do najbližšieho vpustu do splaškovej kanalizácie, odvádzanie dažďovej vody do najbližšieho vpustu do dažďovej kanalizácie, prípadne do najbližšieho rigolu na odvádzanie dažďovej vody za predpokladu, že súčasťou realizácie projektu je aj samotný dom smútku.

 

Otázka: Vo výzve v bode 2.7 Splnenie podmienok ustanovených v osobitných  predpisoch, je v bode 2.7.5 uvedené:

Žiadateľ ako verejný obstarávateľ, ktorý je povinný postupovať v zmysle § 11 odseku 1 Zákona č. 345/2015 z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 18.04.2016, nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť  zapisovať s do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

To znamená, že uvedená je jedna z podmienok  výzvy, ktorú by mal žiadateľ spĺňať. Vieme, že v prípade podopatrenia 7.4 sú žiadateľmi obce, ktoré podľa zákona nemusia byť zapísané v registri partnerov verejného sektora. Ale tá podmienka je uvedená tak, že z nej vyplýva, že obec (v tomto prípade je obec podľa zákona o VO definovaná ako verejný obstarávateľ)nemôže uzavrieť zmluvu s dodávateľom, keď ten dodávateľ nie je v registri partnerov verejného sektora.

Otázka je, či je potrebné overovať dodávateľov pre obce, či sú zapísaní v RPVS a samozrejme aj dátum zápisu tohto dodávateľa, pretože už v čase podpisu zmluvy so starostom mal byť dodávateľ zapísaný v RPVS?

Odpoveď: V zmysle § 11 ods. 1 zákona 345/2015 Z.z. VO/O nesmie verejný obstarávateľ/obstarávateľ uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia al. subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

V zmysle odporúčania UVO v rámci Koordinačného výboru pre VO, by sme ich mali vyzvať, aby sa doregistrovali.

Categories: faq