Vzhľadom na aktualizáciu metodických dokumentov budú všetky MAS v priebehu februára aktualizovať svoje vyhlásené výzvy.

Týka sa to samozrejme aj našich výziev (MAS Pod Vihorlatom): 

Zmeny ktoré budú zapracované do aktualizácie:

 • • pre aktivitu A1 sa vypúšťa podmienka poskytnutia príspevku (spolu s príslušnou prílohou ŽoPr) – s názvom Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach a to v nadväznosti na Schému pomoci de minimis 18/2018 v znení dodatku č. 1, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.12.2020 a je zverejnená na https://www.mpsr.sk/schema-minimalnej-pomoci-na-podporu-mikro-a-malych-podnikov-schema-pomoci-de-minimis/1329-67-1329-13632/
 • • pre aktivitu A1 bola pre MAS zadefinovaná možnosť vypustiť preukazovanie podmienky poskytnutia príspevku s názvom  „Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu“ osobitnou prílohou ŽoPr – dokladmi preukazujúcimi finančnú spôsobilosť žiadateľa a ponechať preukázanie splnenia tejto podmienky iba formou informácie uvedenej v žiadosti o príspevok;
 • • pre aktivitu A1 bola pre MAS zadefinovaná možnosť nastaviť podmienku tak, že oprávnené výdavky žiadateľa vznikajú momentom podania ŽoPr na MAS a nie až účinnosťou zmluvy o príspevok. Je možné podmienku upraviť tak, že žiadateľ nezačal práce na projekte do momentu predloženia ŽoPr na MAS a uplatniť tak namiesto podmienky, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o príspevku „Podmienku, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoPr na MAS“. Uplatnenie tejto možnosti je ponechané na rozhodnutí MAS;

 • • do opisu podmienky poskytnutia príspevku s názvom „Oprávnenosť výdavkov projektu“ bol doplnený časový horizont, do kedy najneskôr musia byť výdavky vynaložené: „Oprávnené výdavky nesmú byť vynaložené (stavebné práce, tovary a služby uhradené) po 30.6.2023.“;

 • • do opisu podmienky poskytnutia príspevku s názvom „Časová oprávnenosť realizácie projektu“ bol doplnený ďalší časový horizont, dokedy najneskôr je žiadateľ povinný zrealizovať hlavnú aktivitu projektu – najneskôr do 30.6.2023;

 • • v rámci aktivity A1 bol v rámci prílohy č. 2 výzvy – špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov upravený rozsah podpory a to tak, že za oprávnené boli zadefinované niektoré oblasti ekonomických činností, ktoré boli pôvodne neoprávnené:

  • •Sekcia C – Priemyselná výroba, a to:

   • • Divízia 10 – Výroba potravín;

   • • Divízia 11 – Výrova nápojov.

  • • Sekcia I – Ubytovacie a stravovacie služby.

 • • v rámci Hodnotiacich kritérií RO pre IROP jednotne pre všetky MAS aktualizoval rozsah povinného bodového kritériá „Finančná charakteristika žiadateľa“ a to z hodnôt 0/4/8 na 1/2/3, t.j. nasledovne:

  1 bod    – Subjekt s nepriaznivou finančnou situáciou;
  2 body  – Subjekt s neurčitou finančnou situáciou;
  3 body  – Subjekt s dobrou finančnou situáciou.

Na zmenách  (aktualizácia č. 2) sa aktívne pracuje, avšak s prihliadnutím na skutočnosť, že tieto aktualizácie predkladajú takmer všetky MASky, nie je isté či RO stihne aktualizácie schváliť do uzávierky najbližších hodnotiacich kôl.
Majme prosím strpenie a pochopenie.
Po ukončení procesu zmien Vás budeme informovať.