Názov projektu:
Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici v obci Modra nad Cirochou
Kód projektu: IROP-CLLD-V254-512-001-007
Miesto realizácie projektu: Modra nad Cirochou
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Užívateľ: Obec Modra nad Cirochou
Celkové oprávnené výdavky:  90 926,29 €
Maximálna výška Príspevku (48%):  43 644,62 €
Dĺžka realizácie: 7 mesiacov
Dátum schválenia Žiadosti o príspevok: 18.10.2021

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti dopravy a chodcov v intraviláne obce Modra nad Cirochou na miestnej komunikácii nazývanej “Hlavná ulica” lemujúcej cestu III. triedy 3837, bezprostredne nadväzujúcu na cestu I. Triedy č. 74, spájajúcu obec s okresnými mestami Snina a Humenné, prostredníctvom rekonštrukcie chodníka v obci. 

Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúceho chodníka v obci na ulici Hlavnej na parcele CKN č.24/2, 24/3.

Rekonštrukcia sa týka výmeny obrubníkov a krytu chodníka  so spevnením podkladových poklesnutých vrstiev v celkovej dĺžke 445,80m. Terajšia šírka chodníka je 1,30m, celková šírka chodníka s obrubníkmi je 1,50m. Zároveň sa vyrieši aj odvodnenie chodníka. Časť odvodnenia je riešená do dláždenej priekopy, niektoré časti chodníka sú odvodnené do existujúcej dažďovej kanalizácie. Projekt rieši jednotné odvodnenie do nových obrubníkových vpustí zaústených do dažďovej kanalizácie.

Rekonštrukciou chodníka pre peších sa okrem docielenia kvality dopravy na tejto ploche s dôrazom na bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky umožní plynulá údržba a celkové estetické pôsobenie stavby na okolie.

Merateľným ukazovateľom projektu je zrekonštruovaný bezpečnostný prvok dopravy v obci, ktorým je celková dĺžka chodníka pre peších v stanovenom úseku.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU