Názov projektu:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša
Kód projektu: NFP309070Z763
Miesto realizácie projektu: Obec Ľubiša
Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Užívateľ: Obec Ľubiša
Celkové oprávnené výdavky: 21 302,51
Maximálna výška Príspevku (100%): 21 302,51
Dátum schválenia Žiadosti o príspevok: 27.8.2021

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU


Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zlepšiť dopravné prepojenie miestnej komunikácie v obci Ľubiša na cestu II. triedy 559 spájajúcu obec s okresným mestom Humenné. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti základných služieb obyvateľov obce Ľubiša a zabezpečí sa bezpečný a plynulý prechod obyvateľov a prejazd vozidiel na cestu II. triedy. 

Predmetom projektu je vyspravenie jestvujúcich výtlkov miestnych komunikácií a realizácia nového asfaltového krytu a jeho čiastočného rozšírenia na miestnej komunikácii tak, aby bol zabezpečený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel aj pohyb chodcov, a zároveň výmena jestvujúceho priepustu a úprava vjazdových oblúkov na vjazde komunikácie na cestu II. triedy.

Celková dĺžka zrekonštruovaného úseku je 217,50 m.


Plánované aktivity realizované týmto projektom:

– vyspravenie jestvujúcich výtlkov miestnych komunikácií;
– realizácia nového asfaltového krytu;
– rozšírenie asfaltového krytu na miestnej komunikácii tak, aby bol zabezpečený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel aj pohyb chodcov;
– úprava vjazdových oblúkov na vjazde komunikácie na cestu II. triedy.

 

Fotodokumentácia: