Názov projektu:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Veľopolie
Kód projektu: NFP309070Z765
Miesto realizácie projektu: Obec Veľopolie
Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Užívateľ: Obec Veľopolie
Celkové oprávnené výdavky: 28 835,77
Maximálna výška Príspevku (100%): 28 835,77
Dátum schválenia Žiadosti o príspevok: 30.6.2021

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zlepšiť dopravné prepojenie miestnej komunikácie v obci Veľopolie na cestu III. triedy 3840 spájajúcu obec skrz križovatku s cestou II. triedy s okresným mestom Humenné.
Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti základných služieb obyvateľov obce Veľopolie a zabezpečí sa bezpečný a plynulý prechod obyvateľov a prejazd vozidiel na cestu III. triedy.

Predmetom projektu je realizácia nového asfaltového krytu na predmetnej miestnej komunikácii, vrátane spevnenia krajníc štrkodrvou tak, aby bol zabezpečený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel a pohyb chodcov. V km 0,25930 až km 0,29600 je navrhnuté odfrézovanie povrchového krytu vozovky o hrúbku 60 – 80mm. Na existujúci asfaltový kryt sa po očistení a vyspravení výtlkov tvoriacich 20% povrchu komunikácie zrealizuje nový asfaltobetónový kryt.

Celková dĺžka zrekonštruovaného úseku miestnej komunkácie je 321,95 m.

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

 

Fotodokumentácia: