Bratislava, 19. október 2021: Na stretnutí zástupcov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) s predstaviteľmi Miestnych akčných skupín (MAS) a Združenia miest a obcí (ZMOS) za prítomnosti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) odznela pozitívna správa o spustení platieb na chod MAS a animácie. Pre MAS je to, po období akreditačného procesu, počas ktorého boli platby pozastavené, dôležitá informácia pre ich ďalšie fungovanie.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: „Po získaní trvalej akreditácie môžeme postupne púšťať pozastavené platby, teda aj platby pre miestne akčné skupiny. To ale predpokladá individuálne posúdenie projektov a ich preverenie. Následne bude možné platby postupne uvoľňovať, musíme byť ale veľmi obozretní“. Dodal, že PPA čaká reorganizačná zmena, v rámci ktorej dôjde k efektívnejšiemu nastaveniu personálnych kapacít a tiež k lepšiemu nastaveniu procesov: „Už sme v procese transformácie PPA, čaká nás preorganizovanie procesov a štruktúry PPA, skrátka aby boli ľudia tam, kde ich potrebujeme. Potom dokážeme skrátiť lehoty spracovania žiadostí k spokojnosti žiadateľov,“ uviedol Jozef Kiss.

Transformácia PPA sa začala hneď po udelení trvalej akreditácie (15.10.2021) a bude trvať niekoľko rokov. Jej dôležitou súčasťou je aj digitalizácia, ktorá okrem iného prispeje k pružnejším vzťahom medzi žiadateľmi, teda aj MAS, a PPA. Jozef Kiss: „Pre mňa sú neakceptovateľné súčasné lehoty, ideme robiť výrazné zmeny, verím, že sa nám to podarí“.

PPA splnila prísľub z predchádzajúceho stretnutia, že pre Výzvy PPA – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a podopatrenie – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie nebude potrebná kontrola na mieste pri podaných žiadostiach o platbu v požadovanej sume do 5000 € vrátane. Týka sa to administratívnej finančnej kontroly pri podaných žiadostiach o platbu miestnymi akčnými skupinami, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o nenávratný finančný príspevok na základe uvedenej výzvy. Zároveň ale platí, že kontrola na mieste bude pri každej záverečnej žiadosti o platbu.

Na spoločnom stretnutí odzneli ďalšie návrhy zo strany MAS na zlepšenie nastavenia procesov a vedenie PPA je pripravené, všetky návrhy a požiadavky zanalyzovať a nastaviť k ich spokojnosti miestnych akčných skupín či miest a obcí za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych pravidiel. O výsledku prijatých zmien bude PPA informovať na nasledujúcom stretnutí so zástupcami MAS, ZMOS a MPRV SR.

zdroj: https://www.apa.sk/tlacove-spravy/ideme-robi-vrazn-zmeny/11157