Bratislava – 13. januára 2022 – Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo viacero zásadných pripomienok k návrhu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. V pondelok na tripartite upozornilo na viaceré problémy a následne žiadalo ich vyriešenie v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Bez definície, so slabým obsahom 
Predložený strategický materiál predstavuje rámec pre definovanie vidieckych oblastí. Združenie miest a obcí Slovenska preto požaduje zdôraznenie tejto skutočnosti v predloženom dokumente. Slovenská republika nemá konkrétnu definíciu vidieckych oblastí v legislatívnom, politickom a inštitucionálnym rámci. Miestnu územnú samosprávu tvorí 2928 samospráv, z ktorých je 2661 obcí s počtom obyvateľov do 3 000,  zo 141 miest má 21 miest menej ako 5 000 obyvateľov a celkový počet obcí, ktoré tvoria miestnu územnú samosprávu na Slovensku tak predstavuje 96 %. Slovensko je typická vidiecka krajina, ktorá nemá konkrétnu definíciu vidieckych oblastí, preto považujeme za dôležité opomenúť túto skutočnosť v predloženom materiáli, ktorý v rámci navrhovaných opatrení, intervencií a alokácii má venovať primeranú vážnosť tejto skutočnosti.

Z toho dôvodu, predložený návrh materiálu považujeme za nedostatočný z pohľadu miestnej samosprávy na rozvoj vidieka a vidieckych obcí (intervencie LEADER, ktorá v predloženom návrhu pokryje 41% vidieckej populácie z celkovej v SR 87,7%), čo je aj výsledkom skutočnosti –  neexistencie vymedzenia rozvoja vidieka v legislatívnom, politickom a inštitucionálnom rámci a medzisektorovom ponímaní, v záujme navrhovania a prijímania opatrení, nástrojov a legislatív pre budúci udržateľný a živý vidiecky rozvoj.

Viac peňazí 
Združenie miest a obcí Slovenska zároveň požaduje navýšenie alokácie pre miestne akčné skupiny na úroveň alokácie súčasného programového obdobia.

Navrhovaná alokácia pre intervenciu Spolupráca – LEADER nezabezpečí kontinuálny, komplexný a udržateľných rozvoj vidieckeho územia prostredníctvom etablovaných štruktúr verejno-súkromných aktérov a partnerov v území – miestnych akčných skupín (MAS). Pokrytím iba časti územia Slovenka MAS podľa predloženého návrhu (41% obyvateľov = 65 MAS), malé obce v súčasných MAS, ktorým nebude schválená stratégie, stratia možnosť projektových podpôr na rozvoj vidieka zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky. K tomu je potrebné rátať aj zo skutočnosťou, že malé obce sa už samostatne nebudú môcť uchádzať o zdroje zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky ako bolo zvyknuté doposiaľ. Prístup k zdrojom budú mať len ako členovia MAS.

Zároveň je potrebné zobrať do úvahy navrhovanú skutočnosť, že MAS nebudú podporované v Programe Slovensko 2021-2027 tak ako tomu bolo doposiaľ v rámci IROP – CLLD. Návrh financovania MAS je založený na mofondovom prístupe, z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Aj napriek tomu, že MAS a malé obce sa budú môcť uchádzať o zdroje z budúceho  Programu Slovensko na regionálnej úrovni (cez Rady partnerstvá), prístup k týmto zdrojom nebudú mať garantovaný. Zdôrazňujeme, že malé obce nebudú mať technickú a odbornú kapacitu vstupovať do partnerstiev t.j. integrovaných projektov alebo sa uchádzať priamo o eurofondové zdroje z Programu Slovensku, kde budú vystavené konkurencii s väčšími samosprávami.   

Podľa prieskumu Európskej asociácie národných združení miest, obcí a regiónov (Rady európskych obcí a regiónov), najdôležitejšími európskymi zdrojom financovania vidieka je jednoznačne Európsky fond pre rozvoj vidieka, potom Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond. Sú to najviac využívané zdroje financovania v európskych krajinách. Najmenej sú využívané priamo riadené európske programy.  

Tu sme opäť zdôraznili požiadavku multifondového prístupu k financovaniu MAS t.j. malých obcí, ktoré sme komunikovali s kompetentnými ministerstvami (MIRRI SR, MPRV SR). Fakty o charaktere našej krajiny a štruktúre územia, predchádzajúce skúseností a zabehnutá spolupráce verejno-súkromných partnerstiev v území, podpora v prospech rozvoja vidiek zo strany Európskej komisie, skúsenosti z okolitých krajín, kde multifondový prístup ostal zachovaný prípadne sa rozšíril o zdroje z ďalších fondov, hovoria v prospech podpory multifondového financovania MAS.

https://pixabay.com/users/alexnewworld-13981350/

Diskriminácia vidieckych území 
Združenie miest a obcí Slovenska tiež požaduje nastavenie takých kritérií pre vytvorenie MAS a taký počet MAS v území, ktoré bude rešpektovať prístup „zdola nahor“ a nebude diskriminovať územie a tie obce, ktoré prejavia záujme o vytvorenie stratégie MAS a zároveň poskytnú podporu všetkým MAS, ktoré preukázali opodstanenie fungovania v súčasnom období alebo  vytvoria stratégie, ktoré budú napĺňať princípy a ciele CLLD/LEADER.  Súčasný návrh nastavenia implementácie stratégie CLLD predpokladá, že podpora rozvoja prostredníctvom MAS v novom programovom období nebude životaschopná a stratégie MAS nebudú napĺňať funkcie v prospech rozvoja miestnych komunít a samotného rozvoja vidieka. Predložený návrh stavia MAS do konkurenčnej roviny, nie všetky predložené žiadosti o schválenie stratégii získajú podporu, a tak spôsobí zánik MAS, podporu malých obcí a rozvoj vidieka v niektorých častiach Slovenska.

Medzirezortná nekomunikácia 
Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje aj na problémy rezortizmu, ktoré sa vo výraznej miere podpisujú pod spracovanie dôležitých dokumentov.

Z pohľadu územnej samosprávy v oblasti rozvoja vidieka ide o podporu aktivít a subjektov identických pre Program Slovensko 2021-2027 a SPP 2023-2027, preto je potrebná komunikácia medzi riadiacimi a kompetentnými orgánmi týchto programov. MAS budú jedným z partnerov / členov štruktúry Rady partnerstva v regiónoch a zároveň sú oprávneným žiadateľom v Programe Slovensko a SPP 2023-2027. Obce sa budú uchádzať o zdroje prostredníctvom MAS v SPP 2023-2027 a v Programe Slovensko 2021 – 2021 samostatne a prostredníctvom MAS. V predloženom návrhu je nedostatočne rozpracované vymedzenie, koordinácia a komplementarita z pohľadu aktivít a financovania medzi tými programami a riadiacimi štruktúrami. Pre efektívnu implementáciu eurofodov považujeme za dôležité nastavenie vzťahov medzi týmito štruktúrami a aktivitami práve špecifikáciou v tomto návrhu.

Združenie miest a obcí Slovenska na margo samotného dokumentu uvádza, že konštatovanie o počte zasadnutí a účasti jednotlivých subjektov na zasadnutiach pracovných skupín je nepostačujúce z pohľadu vyhodnotenia konzultácii s partnermi. Relevantným obrazom o uskutočnených konzultáciách s partnermi je informácia vo forme zapracovania / nezapracovanie nosných požiadaviek zo strany partnerov. Okrem toho ZMOS pripomína, že na tak dôležitý dokument, ktorý má aj s prílohami a SWOT analýzou 1200 strán bolo päť pracovných dni na formulovanie pripomienok skutočne neadekvátne a neprimerané vážnosti dokumentu ani serióznej diskusii, bez ktorej nie je možné prijímať kvalitné rozhodnutia.  

zdroj: https://www.zmos.sk/zmos-podpora-vidieka-je-hlavne-o-uzemi-a-komunitach

                              

Michal Kaliňák

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS