Viaczdrojové financovanie, zjednodušenie systému a lepšia komunikácia s riadiacimi orgánmi patria medzi hlavné požiadavky do nového programového obdobia, ktoré zadefinovala Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky (NS MAS SR).

Na online konferencii 23. apríla, kde sa zúčastnilo 140 aktérov, zástupcovia NS MAS otvorili širokú diskusiu o budúcnosti princípu LEADER na Slovensku. Svoje návrhy predstavili riadiacim orgánom a konfrontovali aj skúsenosti z Českej republiky. Vychádzali z praktických skúseností z uplynulých období.

Národná sieť totiž končiace sa programové obdobie nehodnotí pozitívne. Predseda NS MAS Štefan Škultéty upozorňuje na príliš zdĺhavé procesy implementácie a nadmernú byrokraciu: „To všetko spôsobuje nečerpanie finančných prostriedkov určených na rozvoj vidieka.“  Vidiecke regióny pritom tvoria 73 % územia Slovenska, čo je podľa podpredsedu NS MAS Petra Nemčeka významný dôvod, prečo by Slovensko malo rozvoju vidieka venovať maximálnu pozornosť. V nadchádzajúcom programovom období by chceli miestne akčné skupiny fungovať podľa nových, zmysluplnejších pravidiel.

Regionálni aktéri z MAS medzi najdôležitejšie požiadavky zaraďujú multifondové financovanie – podporu stratégií miestneho rozvoja prostredníctvom viacerých fondov. V tom ich dôrazne podporujú zástupcovia partnerskej Národnej siete MAS z Českej republiky (NS MAS ČR). Vynikajúce skúsenosti s viaczdrojovým financovaním vyzdvihol podpredseda NS MAS ČR Jan Florian a zástupca Česka vo Výbore regiónov Radim Sršeň skonštatoval: „MAS-ky v Českej republike, aj celá Únia už dlhší čas dosahujú veľmi dobré výsledky s multifondom, tak veríme, že Slovensko sa nevydá opačnou cestou.“ Momentálne sa však na Slovensku o multifondovom financovaní neuvažuje.

Miestne akčné skupiny žiadajú na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER vyčleniť financie v objeme 13 % zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a minimálne 5 % z Operačného programu Slovensko. „Nejde však len o peniaze, chceme zjednodušiť pravidlá čerpania finančných prostriedkov v rámci metódy LEADER a nástroja CLLD. Prax nám ukázala, že je nevyhnutné zadefinovať si pravidlá na začiatku programového obdobia a potom ich už nemeniť počas chodu. S týmto sme sa počas uplynulých šiestich rokov stretávali pravidelne,“ upozorňuje Miroslava Vargová z MAS MALOHONT.

V novom programovom období chcú MAS systém výrazne zjednodušiť: „Potrebujeme zjednotiť podmienky a pravidlá pri podpore projektov miestnych subjektov z viacerých fondov, vrátane procesov verejného obstarávania. A zjednodušiť proces výberu MAS, implementácie stratégií miestneho rozvoja vrátane prípravy a výberu projektov podporených prostredníctvom výziev MAS,“ konkretizuje Štefan Škultéty.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku 110 miestnych akčných skupín, do budúcnosti sú pripravené optimalizovať ich počet, aby zefektívnili implementáciu prístupu LEADER. S tým súvisí aj zámer zvýšiť minimálne kritériá na veľkosť MAS – počet obcí v jednej MAS by mal byť minimálne 15 a počet obyvateľov minimálne 15 000. MAS-ky priznávajú, že nie všetky dokážu splniť navrhované kritériá, ale chcú hľadať riešenia a pokryť čo najväčšie územie Slovenska.

Miestne akčné skupiny na základe svojich skúseností navrhujú pri výpočte finančnej alokácie na jednu MAS zohľadniť tri kritériá: „Najväčšiu váhu, 50 % by mal mať počet obyvateľov v území. Ďalších 50 % by mali spolu predstavovať počet obcí a rozloha územia miestnej akčnej skupiny. Mieru nezamestnanosti na území MAS neodporúčame zohľadňovať,“ vysvetľuje Miroslava Vargová. Podporu na chod kancelárií MAS a animácie chcú financovať len z jedného fondu.

Miestne akčné skupiny považujú v novom programovom období za nevyhnutné zlepšiť podmienky pre implementáciu stratégií miestneho rozvoja. „To nám chýbalo. Chceme posilniť pravidelnú komunikáciu medzi riadiacimi a platobnými orgánmi a MAS, organizovať spoločné školenia pre zamestnancov, zaviesť pravidelné zasadnutia pracovných skupín a zefektívniť systém otázok a odpovedí. Pomôže to všetkým zainteresovaným,“ pripomína Peter Nemček z MAS Kopaničiarsky región.

Na Slovensku aktuálne pôsobí 110 miestnych akčných skupín. Prvé zmluvy na realizáciu projektov žiadateľov o nenávratný finančný príspevok za toto programové obdobie sa začínajú podpisovať až v týchto dňoch.

zdroj: https://www.sietmas.sk/oznamy/viaczdrojove-financovanie-a-menej-byrokracie-ns-mas-zadefinovala-10-poziadaviek-pre-nove-programove-obdobie.html


 

Kontakt pre médiá:

Veronika Fitzeková
fitzekova@gmail.com
0908 994 585