Názov projektu:
Výstavba prístupovej komunikácie k IBV Vyšná Roveň v obci Hankovce
Kód projektu: NFP309070Z739
Miesto realizácie projektu: Obec Hankovce
Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Užívateľ: Obec Hankovce
Celkové oprávnené výdavky: 19 097,15
Maximálna výška Príspevku (100%): 19 097,15
Dátum schválenia Žiadosti o príspevok: 9.8.2021

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je výstavba dopravného prepojenia – navrhovanej miestnej komunikácie v obci Hankovce na cestu II. triedy 559 spájajúcu obec s okresným mestom Humenné na južnej a okresným mestom Medzilaborce na severnej strane.

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti základných služieb obyvateľov obce Hankovce a zabezpečí sa bezpečný a plynulý prechod obyvateľov a prejazd vozidiel na cestu II. triedy.
Predmetom projektu je výstavba novej miestnej komunikácie v IBV lokalite  Vyšná Roveň, realizácia nového asfaltového krytu miestnej komunikácii tak, aby bol zabezpečený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel aj pohyb chodcov, a zároveň výmena jestvujúceho rámového priepustu na vjazde komunikácie na cestu II. triedy. Celková plánovaná dĺžka novovystavaného úseku je 154,50 m.
Plánované aktivity realizované týmto projektom:
– výstavba novej miestnej komunikácie v IBV lokalite Vyšná Roveň,
– realizácia nového asfaltového krytu miestnej komunikácie 
– výmena jestvujúceho rámového priepustu na vjazde komunikácie na cestu II. triedy.