Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z., v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia komunitou vedeného miestneho rozvoja pre územie MAS Pod Vihorlatom pre programové obdobie 2014-2020“ pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

vyhlasuje

Výzvu č. MASPV_01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia:

Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie.

Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry.

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 13.08.2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zozn. odborných hodnotiteľov: 13.09.2019
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 26.09.2019

PRÍLOHY K VÝZVE:

Výzva na odborných hodnotiteľov MSAPV_01-2019.pdf

Príloha č.1 k výzve – žiadosť o zaradenie.docx

Categories: Aktuality