Výzva Vláde SR, MPRV SR a MIRRI SR ako orgánom zodpovedným za prípravu Programového obdobia 2021 – 2027 v Slovenskej republike

Kontakt: Igor Pašmík, Združenie pre rozvoj vidieka, Banská Bystrica, e-mail: zprvbb@gmail.com, mobil 0903 556 326
zdroj: https://rozvojvidieka.webnode.sk/vyzva-vlade-2021/

stiahnut PDF verziu TU

 

Obraciame sa na Vládu SR a ministerstvá, ktoré sú riadiacimi orgánmi pre prípravu operačných programov na nové programovacie obdobie 2021 – 2027, aby v návrhoch opatrení akceptovali potreby  podpory  komplexného,  integrovaného  rozvoja  vidieka.    Obraciame  sa  na  rezort pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  a  rezort  regionálneho  rozvoja,  aby  zásadne  prehodnotili súčasný  návrh  Strategického  plánu  SPP  a  OP  Slovensko  a  to  tak,  aby  tieto  programy zabezpečili efektívnu aplikáciu nástrojov pre komplexnú podporu rozvoja vidieka.

Slovensko je typicky vidieckou krajinou, vo vidieckych sídlach do 20 tisíc obyvateľov žije viac ako  63%  všetkého  obyvateľstva  krajiny.  Slovenský  vidiek  sa  dlhé  roky  borí  s vážnymi problémami,  ako  je  napríklad  odchod  mladých  ľudí,  nedostupnosť  základných  služieb  pre obyvateľov,  nízka  miera  sebestačnosti  vidieckych  regiónov,  zlá  infraštruktúra,  vytrácanie vidieckej identity a komunitného spôsobu života.

So  znepokojením  sledujeme,  ako  sa  problematika  komplexného  rozvoja  vidieka  postupne degraduje takmer výhradne na rezortnú oblasť rozvoja pôdohospodárstva a agropotravinárstva. V žiadnom prípade si nedovolíme znižovať význam poľnohospodárstva v problematike vidieka, naopak  presadzujeme  podporu  poľnohospodárstva,  ale  považujeme  to  iba  jednu  z  ďalších dôležitých  oblastí,  ktoré  tvoria  a  ovplyvňujú  život  obyvateľov  vidieka  a  udržateľný  rozvoj vidieckych regiónov.

Žiadame preto Vládu SR a relevantné ministerstvá, aby v maximálnej možnej miere aplikovali vo svojich programoch a stratégiách také opatrenia rozvoja vidieka, ktoré podporia integrovaný, komplexný  a  multisektorový  rozvoj  vidieckych  oblastí  s  využitím  programu  CLLD  a  prístupu LEADER, ako kľúčového nástroja rozvoja vidieka, ktorý sa osvedčil vo väčšine krajín EÚ:

 • Podpora štátneho spolufinancovania SP SPP.
  Považujeme  za  dôležité,  aby  sa  zachovala,  prípadne  navýšila  navrhovaná  45  percentná výška  spolufinancovania  Strategického  plánu  SPP  zo  zdrojov  štátneho  rozpočtu.  Rozvoj vidieka a poľnohospodári nezískali žiadnu podporu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska, zároveň miera spolufinancovania v krajinách EÚ – umožnená je až do výšky 80% a nízke spolufinancovanie štátu by znížilo konkurencieschopnosť slovenského pôdohospodárstva a vidieka a ešte viac by znížilo mieru sebestačnosti krajiny.
 • Multifondová podpora programu CLLD/LEADER.
  Považujeme za nevyhnutné, aby bol na Slovensku implementovaný program CLLD/LEADER v multifondovej forme, ako jediná reálna cesta zabezpečenia komplexného a integrovaného rozvoja  vidieka.    Je  dôležité,  aby  sa  priama  podpora  rozvoja  vidieka  prostredníctvom programu CLLD stala súčasťou OP Slovensko. Pokiaľ by sme v nasledujúcom programovom období  podporili  vidiek  iba  z  monofondu,  boli  by  sme  jedinou  krajinou  v  EÚ,  ktorá  by  išla touto opačnou cestou.
 • Podpora nepôdohospodárskych činností a obcí v SP SPP – intervencia LEADER. Navrhovaná  výška  alokácie  na  podporu  intervencie  LEADER  v  rámci  pripravovaného Strategického plánu SPP je neadekvátna rozsahu oblastí a problematike, ktorú intervencia obsahuje,  pričom  LEADER  je  jedinou  z  množstva  plánovaných  intervencií  SP  SPP, prostredníctvom ktorej sa realizuje podpora rozvoja nepôdohospodárskych činností a oblastí vo  vidieckej  krajine  a  zároveň  bude  jedinou  možnosťou  podpory  miestnych  samospráv, najmä  malých  obcí.  Zásadne  odmietame  degradáciu  rozvoja  vidieka  na  podporu poľnohospodárstva, prípadne lesníctva.
 • Celoplošná podpora vidieka v intervencii LEADER.
  S  vážnymi  obavami  vnímame  možnosť  aplikovania  projektovo-dopytového  systému  do procesu  výberu  a  podpory  vidieckych  regiónov  a  zavádzania  umelej  vzájomnej  súťaže  a konkurencie  medzi  regiónmi  v  intervencii  LEADER.  Považujeme  za  nevyhnutné,  aby  bol každý  vidiecky  región  vnímaný  ako  rovnako  dôležitý  a  dostal  rovnakú  príležitosť  rozvíjať svoje  vlastné  lokálne  potreby.  Zmysluplne  implementovaný  program  CLLD/LEADER  môže mať priamy dopad na 2 880 miestnych samospráv a 4 milióny obyvateľov Slovenska.

Slovenský vidiek je dlhé roky na okraji záujmu a čím ďalej, tým viac zanedbávanou oblasťou zo strany našich politických elít. Veríme, že sa tento stav zmení, keďže vidiek a jeho obyvatelia si zaslúžia, aby boli vnímaní ako plnohodnotní občania tejto spoločnosti, aby vidiek nebol vnímaný iba ako potravinová „továreň“ veľkých miest.

V Banskej Bystrici, 27. máj 2021
Iniciatíva pre rozvoj slovenského vidieka

 stiahnúť výzvu

Výzvu podporujú

a) organizácie

 1. Združenie pre rozvoj vidieka, Banská Bystrica
 2. MAS Naše Považie, Púchov
 3. MAS Žiar, Chrenovo-Brusno
 4. MAS Tekov-Hont, Santovka
 5. MAS Tri prúty, Záborské
 6. Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, Tisovec
 7. MAS Hornohrad, Poltár
 8. MAS Stredné Ponitrie, Klátová Nová Ves
 9. Vrchár- združenie pre rozvoj turizmu, Michalová
 10. OZ T4, Tisovec
 11. Karpatské inovačné a rozvojové centrum, 
 12. MAS Rajecká dolina, Rajec
 13. OZ Rozvoj Južného Gemera, Rimavská Seč
 14. Obec Štrkovec
 15. VSP Stredný Gemer, Lubeník
 16. Obec Sirk
 17. MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo, Bzovík
 18. Obec Babiná
 19. MAS Dolný Liptov, Ružomberok
 20. OZ Lehvačen, Revúcka Lehota
 21. Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja, Banská Bystrica
 22. OZ Ozveny, Hrachovo
 23. Mikroregión Rimava a Rimavica, Hrachovo
 24. MAS Cerovina, Jesenské
 25. OZ Rykynčice
 26. Obec Beluj
 27. Obec Banský Studenec
 28. Mikroregión Sinec-Kokavsko, Klenovec
 29. MAS Malohont, Hrachovo
 30. MAS Strážovské vrchy, Trenčianske Teplice
 31. MAS Inovec, Mníchova Lehota
 32. Obec Horná Mariková
 33. OZ Žiarska kotlina, Žiar nad Hronom
 34. Obec Domaníky
 35. VSP Horehron, Pohorelá
 36. Obec Kraskovo
 37. Obec Breznička
 38. Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z., Snina

b) fyzické osoby – občania

 1. Kamila Valkovcová, Hradište
 2. Jozef Katreniak, Lom nad Rimavicou
 3. Zuzana Giertlová, Čierny Balog
 4. István Hajdú, Rimavská Sobota
 5. Štefan Repko, Banská Bystrica
 6. Pavol Kalmár, Kokava nad Rimavicou
 7. Juraj Bódi, Detva
 8. Martina Bednárová, Považská Bystrica
 9. Janka Rončáková, Tisovec
 10. Ľubomír Šesták, Dúbravica
 11. Katarína Mešková, Tisovec
 12. Tomáš Kozolka, Volkovce
 13. Gabriel Molnár, Rimavská Seč
 14. Monika Galovičová, Revúca
 15. Peter Rusnák, Banská Bystrica
 16. Elena Kubaliaková, Hrachovo
 17. Oľga Maciaková, Hnúšťa
 18. Alexandra Schnidtová, Hradište
 19. Miroslava Vargová, Hnúšťa
 20. Ľubomír Falťan, Bratislava
 21. Martina Kukučková, Veľký Krtíš
 22. Daniel Pavlačka, Nemšová
 23. Vlasta Kutiková, Žiar nad Hronom
 24. Ľubica Petráková
 25. Barbora Macáková, Považie
 26. Zuzana Záborská, Spišská Nová Ves
 27. Ľubomír Šesták, Dúbravica

Aktualizovaný zoznam k 03.06.2021 7:00 hod.

zdroj: https://rozvojvidieka.webnode.sk/vyzva-vlade-2021/