Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – MAS IROP-CLLD-V254-512-002 (F1) – zmena loga v povinných prílohách ŽoPr.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
F1 Verejný vodovod

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
12.03.2020

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1 kolo: 14.05.2020
2 kolo: 11.06.2020
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 11. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Oprávnení žiadatelia:

  • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane) mimo mesta Snina
  • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mimo mesta Snina,
  • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
  • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
  • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:     
95% (5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

  • refundácie;
  • predfinancovania;
  • kombinácie refundácie a predfinancovania.

Výška príspevku:   
7 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie: 
100 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity: 

  • budovanie prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu;
  • budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd a to v limitovaných prípadoch, keď nie je technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z existujúcich vodárenských sústav v ich bilančnom dosahu, resp. ich kvalita nezodpovedá požadovaným normám.

NA STIAHNUTIE:

Výzva MAS – IROP-CLLD-V254-512-002-(F1).pdf

01 – Formular ZoPr.docx

02 – špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov.docx

03 – Zoznam merateľných ukazovateľov.docx

04 – Kritéria pre výber projektov.docx

prílohy ZoPr IROP-CLLD-V254-512-002.rar

príručka k procesu verejného obstarávania – verzia 3.2.rar

príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD.rar