Súhrnný cieľ

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ekonomický rast regiónu, ktorý sa dosiahne predovšetkým podporou rozvoja cestovného ruchu, pri efektívnom využívaní endogénnych zdrojov územia, za podpory environmentálne vhodných spôsobov a aktívneho zapájania sa obyvateľov do verejného diania.

Vypracovať systém opatrení a nástrojov na riešenie problémov a požiadavok obyvateľov regiónu. Využívaním podmienok, možností a daností na území MAS pomôcť zabezpečiť podmienky pre normálny život všetkých skupín obyvateľstva bez rozdielu pohlavia, veku či vierovyznania.

Čiastkové ciele

  • vytváranie podmienok na spoluprácu medzi partnermi pri dodržiavaní prístupu LEADER/CLLD
  • vzdelávať a prepojiť vzdelávania na prax
  • oživiť povedomie etnickej skupiny Sotáci v oblasti kultúry a tradícií
  • rozvíjať miestnu medzisektorovú spoluprácu v rámci rozvoja a obnovy regiónu v podhorí Vihorlatu
  • vypracovávať a implementovať integrovanú stratégiu rozvoja územia MAS
  • zvyšovať kvalitu života vidieckeho obyvateľstva v regióne
  • podporovať rozvoj služieb, cestovného ruchu a agroturistiky
  • podporovať a propagovať produkty cestovného ruchu daného územia, osobitne kultúrne, športové podujatia, ktoré netradičnou formou prispievajú k propagácii regiónu
  • iné činnosti, ktoré budú prispievať k skvalitňovaniu života regiónu v podhorí Vihorlatu, v nadväznosti na využitie potenciálu územia regiónu