Občianské združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. vznikla dňa 08.12.2011 Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VVS/1-900/90-38709. Toto združenie vzniklo z iniciatívy 5 neziskových organizácií, ktoré už dlhší čas aktívne pôsobili na poli regionálneho rozvoja v regióne Snina a okolie:

  • OZ MY pod Sninským kameňom, Zemplínske Hámre
  • DO Fénix, Snina
  • Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina
  • RAJD Pod Vihorlatom, Kamienka
  • STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj, Zemplínske Hámre

Myšlienka vytvoriť občianske združenie v podobe miestnej akčnej skupiny fungujúcej na princípoch metodiky LEADER vyšla z aktuálnej situácie na poli rozvoja vidieka a  v regióne Horný Zemplín.

Z iniaciatívy piatich neziskových subjektov sa v decembri 2011 v Gazdovskom dvore v Zemplínskych Hámroch uskutočnila zakladateľská schôdza, v rámci ktorej bola myšlienka vytvorenia verejno-súkromného partnerstva samosprávy, súkromného sektora a neziskového sektora odprezentovaná zástupcom samospráv (starostom 11 obcí) v podhorí Vihorlatských vrchov. Na základe ich súhlasného stanoviska s touto myšlienkou bolo následne oslovených niekoľko podnikateľských a neziskových subjektov, stanovili sa podmienky členstva a pripravilo sa prvé Valné zhromaždenie MAS Pod Vihorlatom.