Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. získalo štatút Miestnej Akčnej Skupiny dňa 15.11.2017, v nadväznosti na schválenie stratégie CLLD. Stratégia bola vypracovaná na základe SWOT analýzy a potrieb územia MAS. Akčný plán obsahuje podopatrenia programov PRV a IROP, ktorých implementácia prispeje k naplneniu cieľov stratégie. MAS bude na základe vlastného harmonogramu vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať schválenie/neschválenie žiadostí a predkladať žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre v súlade so Systému riadenia CLLD.

Vízia stratégie CLLD:

Územie MAS pod Vihorlatom je územie so zodpovedným obyvateľstvom, poskytujúce kvalitné služby pre jeho obyvateľov a taktiež návštevníkov, s vysokou kvalitou životného prostredia a využívaním prírodného potenciálu pre vidiecky CR pri dodržaní jeho ekologického využívania, širokou ponukou voľnočasových aktivít a spolkovou činnosťou, vysokým stupňom sociálnej vybavenosti a poskytovaním možností vzdelávať sa prostredníctvom moderných informačno – technických postupov a zariadení.

 

Strategický cieľ:

Zvýšiť atraktívnosť územia prostredníctvom zlepšenia ponuky služieb vidieckeho cestovného ruchu a vytvárať kvalitný priestor na podporu podnikania, miestneho a kultúrneho potenciálu s vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia.

Priority:

1.Skvalitnenie verejného priestoru, infraštruktúry a životného prostredia
 (Podpora miestneho rozvoja, infraštruktúry a zlepšovania vzťahov medzi rozvojovými centrami)
2.Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, rozvoj miestnych služieb a podnikania
 (Rozšírenie služieb v oblasti podnikania a zlepšenia kvality)
3.Rozvoj spolupráce, miestny rozvoj a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva
 (Zabezpečenie spolupráce, informovanosti na miestnom rozvoji)

Opatrenia stratégie CLLD:

PRV 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

PRV 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

PRV 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

IROP 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

PRV 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

PRV 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

PRV 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

PRV 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 

Stiahni stratégiu CLLD