Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor – t. z. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Akronym LEADER vychádza z francúzskeho spojenia Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka). LEADER začal experimentálnym spôsobom na miestnej úrovni spájať rôzne projekty a myšlienky, aktérov i zdroje a ukázal sa ako ideálny nástroj rozširovania príležitostí pre vidiecke oblasti. Za dôležitú pridanú hodnotu tohto nástroja možno považovať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. z. prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí svoje územie a obyvateľov dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charakteru, ktoré by sa častokrát prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev nerealizovali.

Rozdiel medzi LEADER-om a inými, tradičnejšími opatreniami vidieckej politiky je, že tento prístup naznačuje skôr „ako“ postupovať, než „čo“ treba robiť.

Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (MAS). Ide o partnerstvá spájajúce subjekty verejných a súkromných záujmov, t.z. členmi týchto partnerstiev sú obce, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, zväzy či samotní občania.

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (ISMR), resp. stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom ISMR je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) z pozície riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020.

Gestor CLLD spolu s riadiacim orgánom pre IROP vytvorili spoločný orgán na koordináciu prípravy a implementácie CLLD, ktorého hlavnou úlohou je vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k CLLD.

Vyhlásenie výziev na výber MAS bol v kompetencii gestora CLLD. Pre výber stratégií miestneho rozvoja vytvoril gestor CLLD výberovú komisiu. Postavenie, zloženie a pôsobnosť komisie bola určená v štatúte vydanom gestorom CLLD.

V rámci oblastí, ktoré budú vyžadovať spoločný koordinovaný prístup, bude gestor CLLD pri implementácii CLLD spolupracovať s Riadiacim orgánom pre IROP a inými relevantnými partnermi.

CLLD sa implementuje prostredníctvom EPFRV v rámci PRV SR 2014 – 2020 a EFRR v rámci IROP. V zmysle schváleného Operačného programu Ľudské zdroje bude podpora prebiehať na komplementárnej báze prostredníctvom otvorených výziev pre MAS.

Zdroj: Národná sieť rozvoja vidieka SR, www.nsrv.sk