Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 0€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 314 293,5€

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – MAS IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – predmet aktualizácie:

Predmetom aktualizácie č. 3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 2 výzvy a príloh.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok –
  Aktualizáciou výzvy sa upravuje interval uzatvárania hodnotiacich kôl. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané vždy k 24. dňu príslušného mesiaca.
  V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr (zmena textu, odstránenie niektorých príloh) –
  Aktualizáciou výzvy sa odstraňujú niektoré prílohy a podmienky poskytnutia príspevku, upravujú sa formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.
 3. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  Aktualizáciou výzvy dochádza k zmene oprávnenosti výdavkov na dopravné prostriedky.
 4. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov (zmena textu)
 5. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
  Aktualizáciou výzvy sa mení vylučujúce kritérium Vytvorenie pracovného miesta v tom zmysle, že každým projektom musí byť vytvorené minimálne ½ úväzkové pracovné miesto, a to bez ohľadu na výšku príspevku o poskytnutie ktorého žiadateľ žiada. Zároveň sa mení „hodnota pracovného miesta“ v preddefinovanej škále v rámci bodovaného hodnotiaceho kritéria Hodnota vytvoreného pracovného miesta v tom zmysle, že na získanie maximálneho počtu bodov je postačujúce, ak hodnota vytvoreného pracovného miesta je nižšia ako 50 000 EUR a pre získanie 4 bodov nižšia ako 100 000 EUR.
 6. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR (nová príloha, ak relevantná
 7. Príloha č. 5 Formulára ŽoPrRozpočet projektu (zmena textu a číslovania)
 8. Príloha č. 6 Formulára ŽoPrUkazovatele hodnotenia finančnej situácie (technická úprava a zmena číslovania)
 9. Príloha č. 7 Formulára ŽoPrFinančná analýza (iba zmena číslovania)
 10. Príloha č. 7a Formulára ŽoPrInštrukcia k finančnej analýze (iba zmena číslovania)
 11. Príloha č. 11 Formulára ŽoPrPrehľad minimálnej pomoci (iba zmena číslovania)

Dátum vydania aktualizácie:              01.02.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:           25.02.2023
Informácia o aktualizácii č.3 – výzvy IROP-CLLD-V254-511-003 (A1)


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
22.04.2020

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 23.07.2020
2. kolo: 24.09.2020
3. kolo: 24.11.2020
16. kolo: 24.01.2023
17. kolo: 24.02.2023

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 24. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Oprávnení žiadatelia:

►  osoby zapísané v obchodnom registri;

►  osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského      oprávnenia.

►  Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Intenzita pomoci:
 maximálne vo výške 55% ( minimálne 45% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

►  refundácie.

Výška príspevku:
10 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie:
414 289 €

Rozsah a oprávnené aktivity: 

 • Podpora podnikania a inovácií.

NA STIAHNUTIE:

Informácia o aktualizácii č.3 – výzvy IROP-CLLD-V254-511-003 (A1)

výzva IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – aktualizácia č.3 – bez sledovania zmien (BSZ)

výzva IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – aktualizácia č.3 – so sledovaním zmien (SZ)

prílohy k výzve IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – bez sledovania zmien (BSZ)

prílohy k výzve IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – so sledovaním zmien (SZ)

prílohy ŽoPr

jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.docx – verzia 2 – účinná od 31.03.2022

príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD v.2.1.zip – verzia 2.1 – účinná od 27.12.2022