Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 0€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 6 826,21€


Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – MAS IROP-CLLD-V254-512-001 (B2) – predmet aktualizácie:

Predmetom aktualizácie č. 5 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a vo formulári žiadosti o príspevok (ďalej aj „ŽoPr“) a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 4 výzvy a formulára žiadosti o poskytnutie príspevku.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku                                                        V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj „ŽoPr“) Aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

  Dátum vydania aktualizácie:              13.01.2023
  Dátum účinnosti aktualizácie:           16.01.2023

  .Informácia o aktualizácii č. 5 výzvy IROP-CLLD-V254-512-001

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

  Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

  Operačný program:
  Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

  Prioritná os:
  5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

  Investičná priorita:
  5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

  Špecifický cieľ:
  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

  Aktivita:
  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

  Typ výzvy:
  otvorená

  Dátum vyhlásenia:
  13.02.2020

  Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
  1 kolo: 23.04.2020
  2 kolo: 25.05.2020
  n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 25. dňu príslušného mesiaca.

  Poskytovateľ pomoci:
  Integrovaný regionálny operačný program.

  Vyhlasovateľ výzvy:
  Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

  Oprávnení žiadatelia:

  • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane) mimo mesta Snina
  • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mimo mesta Snina,
  • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
  • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
  • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

  Intenzita pomoci:
  95% (5% spolufinancovanie)

  Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

  • refundácie;
  • predfinancovania;
  • kombinácie refundácie a predfinancovania.

  Výška príspevku:
  7 000 – 100 000 €

  Objem základnej alokácie:
  398 042 €

  Rozsah a oprávnené aktivity: 

  • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich
   – obec s mestom, súčasťou môžu byť:
   – vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule;
   – stacionárne informačné systémy;
   – systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze;
  • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách ako:
   – budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov;
   – budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov;
   – odstraňovanie úzkych miest v doprave;
   – odstraňovanie bariér;
   – budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov dopravy – cyklisti, chodci;
   – budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie

  NA STIAHNUTIE:

  .Informácia o aktualizácii č. 5 výzvy IROP-CLLD-V254-512-001

  Výzva IROP-CLLD-V254-512-001-(B2) – aktualizácia č.5 – bez sledovania zmien (BSZ).docx

  Výzva IROP-CLLD-V254-512-001-(B2) – aktualizácia č.5 – so sledovaním zmien (SZ).docx

  Výzva IROP-CLLD-V254-512-001-(B2) – aktualizácia č.5 – so sledovaním zmien (BSZ).pdf

  prílohy k výzve IROP-CLLD-V254-512-001 (B2)

  prílohy ŽoPr

  jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.docx – verzia 2 – účinná od 31.03.2022

  príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD v.2.1.zip – verzia 2.1 – účinná od 27.12.2022