Názov projektu:
Financovanie chodu MAS II

Výška Nenávratného Finančného Príspevku: 208 483,66 EUR
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja

Stručný popis projektu:
Projekt financovania chodu Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí prevádzku kancelárie MAS, ktorej hlavnou úlohou je efektívna implementácia schválenej integrovane stratégie CLLD v súlade s jej princípmi a cieľmi.

Prostredníctvom realizácie projektu sa dosiahne naplnenie strategického cieľa vytýčeného v stratégii komunitou vedeného miestneho rozvoja MAS, a to najmä zvýšenie atraktívnosti územia prostredníctvom zlepšenia ponuky služieb vidieckeho cestovného ruchu, vytvorenie kvalitného priestoru na podporu podnikania a podporu miestneho a kultúrneho potenciálu s dôrazom na vytvorenie udržateľnej kvality životného prostredia a podpora zamestnanosti a udržateľnosti rastu zamestnanosti v území.

Prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS bude možné zabezpečiť úspešný implementačný proces schválenej stratégie MAS Pod Vihorlatom v programovom období 2014 – 2020. Realizáciou projektu sa zabezpečí financovanie personálnych nákladov kancelárie, príslušné technické vybavenie, režijné náklady kancelárie MAS a ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu zamestnancami MAS, členmi MAS, jeho orgánmi a spolupracujúcimi subjektmi.

Dosiahne sa efektívny spôsob propagácie činnosti miestnej akčnej skupiny v miestnej komunite a vytvoria sa podmienky pre konzultačný servis voči konečným prijímateľom – predkladateľom projektov, ktorý zabezpečí kancelária MAS. Projekt pozitívne ovplyvní spoluprácu jednotlivých aktérov v regióne a zabezpečí informovanosť a podiel širšej verejnosti na miestnom rozvoji.

Názov projektu: Financovanie chodu MAS II
Kód projektu: NFP302050Z403
Kód Výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolfinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecfický cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Trvanie projektu: 11/2019 – 12/2023

Stiahnuť pdf verziu