Názov projektu:
Financovanie chodu MAS III.

Výška Nenávratného Finančného Príspevku: 184 185,18 EUR
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
financovaný fondom Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Stručný popis projektu:
Projekt financovania chodu Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí prevádzku kancelárie MAS, ktorej hlavnou úlohou je efektívna implementácia schválenej integrovane stratégie CLLD v súlade s jej princípmi a cieľmi.

Prostredníctvom realizácie projektu sa dosiahne naplnenie strategického cieľa vytýčeného v stratégii komunitou vedeného miestneho rozvoja MAS, a to najmä zvýšenie atraktívnosti územia prostredníctvom zlepšenia ponuky služieb vidieckeho cestovného ruchu, vytvorenie kvalitného priestoru na podporu podnikania a podporu miestneho a kultúrneho potenciálu s dôrazom na vytvorenie udržateľnej kvality životného prostredia a podpora zamestnanosti a udržateľnosti rastu zamestnanosti v území.

Prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS bude možné zabezpečiť úspešný implementačný proces schválenej stratégie MAS Pod Vihorlatom v programovom období 2014 – 2020. Realizáciou projektu sa zabezpečí financovanie personálnych nákladov kancelárie, príslušné technické vybavenie, režijné náklady kancelárie MAS a ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu zamestnancami MAS, členmi MAS, jeho orgánmi a spolupracujúcimi subjektmi.

Názov projektu: Financovanie chodu MAS III.
Kód projektu: NFP309190CZK2
Kód Výzvy: 57/PRV/2022
Operačný program: Program Rozvoja Vidieka
Financovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Trvanie projektu: 05/2023 – 12/2025

Stiahnuť pdf