Názov projektu:
Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou pre MAS Pod Vihorlatom

Výška NFP: 12 000€
Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020

Stručný popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je pripraviť členov a obyvateľov miestnej akčnej skupiny fungujúcej na princípoch prístupu LEADER pre implementáciu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) prostredníctvom spoločnej prípravy a spracovania Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou/CLLD na území OZ „Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom“.

Ďalšími cieľmi projektu sú najmä zachovanie a rozvoj metódy LEADER/CLLD na území mikroregiónu pod vihorlatom v programovom období 2014 – 2020, podpora vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít, vytváranie pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva a podpora participácie občanov z územia MAS na rozvoji komunít vidieckeho priestoru, rozhodovacích procesoch a ich mobilizácia uplatňovaním prístupu „zdola nahor“.