Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom Vás pozýva na školenie ohľadom prípravy Žiadostí o NFP na pripravovanú výzvu pre podopatrenie 7.5 pre občiansky sektor, ktoré sa uskutoční

dňa 30.05.2024 v čase od 15:00 – 16:30 v priestoroch Hotela Alibaba, Humenné (1. poschodie).

Účasť prosím potvrďte do 29.05. do 13:00 na email manazer@maspodvihorlatom.sk
Školenie je určené pre občianske združenia z územia MAS.
Téma školenia: príprava ŽoNFP pre plánovanú výzvu MAS_054/7.5/4
Oprávnené aktivity v rámci výzvy:
– Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení;
– Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy.
– Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách
Categories: Aktuality