Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z., v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia komunitou vedeného miestneho rozvoja pre územie MAS Pod Vihorlatom pre programové obdobie 2014-2020“ pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

vyhlasuje

Výzvu č. MASPV_03/2023 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia:   

Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 11.12.2023
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 13.12.2023
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 14.12.2023

PRÍLOHY K VÝZVE:

Výzva na výber OH 03 2023_MAS Pod Vihorlatom
Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov
Vzor životopisu

Categories: Aktuality