Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 4.1 “Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – Podopatrenie 4.1”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy:
uzavretá

Kód výzvy:
MAS_054/4.1/1

Dátum vyhlásenia:
24.08.2023

Dátum uzavretia:
23.10.2023

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
50 000,00€

Odkaz na výzvu v ITMS2014+:
MAS_054/4.1/1 – Podopatrenie 4.1

Oprávnená forma žiadateľa:

 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo
 • Komanditná spoločnosť
 • Nešpecifikovaná právna forma
 • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v OR-podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v OR-podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Typy aktivít:

Oblasť zamerania č. 1 – Špecializovaná rastlinná výroba
– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špecializovanej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
– investície do obstarania technického a technologického vybavenia špecializovanej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
– investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činností.
– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch;

Oblasť zamerania č. 2 – Živočíšna výroba
– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
– investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
– investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.

Oblasť zamerania č. 3 – Zlepšenie využívania závlah (zavlažovanie)
– stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
– investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality, pričom oprávnené sú len kompletné závlahové detaily (nie súčasti na existujúci detail, ani stavebné investície)

Oblasť zamerania č. 4 – Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
– investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
– investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
– investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Oblasť zamerania č. 5 – Skladovacie kapacity a pozberová úprava a oblasť odbytu
– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt.
– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku.

Oblasť zamerania č. 6 – Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
– investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy.

Oblasť 7: Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach
– náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde. Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde tvorí prílohu č. 10B k Príručke pre príjimateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora
na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
– investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kWt;
– investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kWe;
– investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie.


NA STIAHNUTIE:

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze:
Prílohy výzvy.zip

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
MAS_054/4.1/1 – Podopatrenie 4.1

Výzva vo formáte pdf:
Výzva OZ MAS Pod Vihorlatom, o.z. – 4.1 PRV.pdf