Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_054/6.3/1 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP a podmienok poskytnutia príspevku.

Aktualizácia sa týka:

a) termínu ukončenia výzvy, ktorý bol posunutý z pôvodného dátumu 25.07.2023 na nový dátum ukončenia výzvy 25.08.2023.

b) podmienka oprávnenosti žiadateľa: v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA, ktorú podal po vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS (výnimka sa uplatňuje pre výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásené zo strany MAS v roku 2023, kde za rok 2023 je možné akceptovať podanie žiadosti o priamu podporu aj pred vyhlásením výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS);

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 6.3 “Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy: uzavretá

Kód výzvy: MAS_054/6.3/1

Dátum vyhlásenia: 26.05.2023

Dátum uzavretia: 25.08.2023

Odkaz na výzvu v ITMS2014+: https://public.itms2014.sk/vyzva?id=71eb49be-e70c-4c5c-8e14-968289ad03f0

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ:   56 250,00 €
za zdroj ŠR:   18 750,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Oprávnenosť žiadateľa:

Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je malý poľnohospodársky podnik – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 9 999 EUR.
Poľnohospodársky podnik je podnik, ktorý má v doklade o oprávnení podnikať uvedenú poľnohospodársku činnosť (živočíšna výroba/alebo rastlinná výroba). Za poľnohospodársky podnik sa pre potreby tohto podopatrenia nepovažuje podnik, ktorý má v oprávnení podnikať uvedené len poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, t.j. musí ísť o podnik, ktorý vlastní alebo má prenajatú pôdu, ktorú obrába a/alebo ktorý chová hospodárske zvieratá.

 


 

NA STIAHNUTIE:

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze:
prílohy k výzve.rar

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
https://public.itms2014.sk/vyzva?id=71eb49be-e70c-4c5c-8e14-968289ad03f0

Výzva vo formáte pdf:

Výzva MAS – CLLD – MAS_054 Podopatrenie 6.3 – aktualizácia č. 1