Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_054/7.2/2 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

Aktualizácia sa týka termínu ukončenia výzvy, ktorý bol posunutý z pôvodného dátumu 26.09.2023 na nový dátum ukončenia výzvy 10.10.2023.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 7.2 “Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy:
uzavretá

Kód výzvy:
MAS_054/7.2/2

Dátum vyhlásenia:
27.07.2023

Dátum uzavretia:
10.10.2023

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
340 369,83€

Odkaz na výzvu v ITMS2014+:
MAS_054/7.2/2 – Podopatrenie 7.2

Oprávnená forma žiadateľa:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), Záujmové združenie právnických osôb

Typy aktivít:

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
  • Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
  • Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní

NA STIAHNUTIE:

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze:
prílohy k výzve.rar

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
MAS_054/7.2/2 – Podopatrenie 7.2

Aktualizácia výzvy vo formáte pdf:
Výzva OZ MAS Pod Vihorlatom, o.z. – 7.2 PRV_aktualizácia č. 1