Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – MAS IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) – zmena loga v povinných prílohách ŽoPr.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
22.04.2020

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1 kolo: 23.07.2020
2 kolo: 24.09.2020
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 24. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Oprávnení žiadatelia:

  • osoby zapísané v obchodnom registri;
  • osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
  • Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Intenzita pomoci:     
 maximálne vo výške 55% ( minimálne 45% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

  • refundácie.

Výška príspevku:   
10 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie: 
414 289 €

Rozsah a oprávnené aktivity: 

  • Podpora podnikania a inovácií.

NA STIAHNUTIE:

Výzva MAS IROP-CLLD-V254-511-003 (A1).pdf

01 – Formulár ŽoPr.docx

02 – špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov.docx

03 – Zoznam merateľných ukazovateľov.docx

04 – Kritéria pre výber projektov.docx

prílohy ŽoPr.rar

príručka k procesu verejného obstarávania – verzia 3.2.rar

príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD.rar