Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_054/6.4/1 – zmena povinných príloh ŽoNFP.

Aktualizácia sa týka zmeny povinných príloh, na základe usmernenia zo strany riadiaceho orgánu. 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 6.4 “Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze:
prílohy k výzve.rar

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=1e65220e-d6a2-4192-a790-cb190c28425d

Aktualizácia výzvy vo formáte pdf:
Výzva OZ MAS Pod Vihorlatom, o.z. – 6.4 PRV.pdf

Typ výzvy: uzavretá

Kód výzvy: MAS_054/6.4/1

Dátum vyhlásenia: 07.10.2019

Dátum uzavretia: 28.02.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 75 000,00 €
za zdroj ŠR: 25 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Typy aktivít:

  • Činnosť 1: Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. Oprávnená  je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
  • Činnosť 2: Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre  cieľovú skupinu – deti, seniori a  občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu  začleneniu do spoločenského života.
  • Činnosť 3: Spracovanie   a   uvádzanie   na   trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj produkt,  ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt, ktorý nespadá do prílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE  alebo  produkt, ktorý sa ďalej využíva  na výrobu  energie)  vrátane   doplnkovej   výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho  charakteru, ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru  (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov alebo produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za  účelom ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov.