Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 7.2 “Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze: 
prílohy k výzve.rar

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=049219f3-b867-4e03-bf5c-624a53b0b6bf

Výzva vo formáte pdf:
Výzva OZ MAS Pod Vihorlatom, o.z. – 7.2 PRV.pdf

Typ výzvy: uzavretá

Kód výzvy: MAS_054/7.2/1.1

Dátum vyhlásenia: 5.6.2019

Dátum uzavretia: 19.9.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 150 000,00 €
za zdroj ŠR:   50 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Typy aktivít:

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
  • Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
  • Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní