Logá, EU, MPRV, PRV, LEADER

Podpora na animácie a oživenie

Výška Nenávratného Finančného Príspevku: 78 043,00 EUR
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
spolufinancovaný fondom Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu pre animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD je zabezpečiť plynulú činnosť vykonávania aktivít v rámci oprávnených výdavkov. Prostredníctvom realizácie projektu dosiahneme naplnenie strategického cieľa vytýčeného v stratégii komunitou vedeného miestneho rozvoja MAS, a to najmä zvýšenie atraktívnosti územia prostredníctvom zlepšenia ponuky služieb vidieckeho cestovného ruchu, vytvorenie kvalitného priestoru na podporu podnikania a podporu miestneho a kultúrneho potenciálu s dôrazom na vytvorenie udržateľnej kvality životného prostredia a podpora zamestnanosti a udržateľnosti rastu zamestnanosti v území. Tento projekt prispieva k fokusovej oblasti 6B.
Činnosti, ktoré sú zahrnuté pod týmto projektom:
– Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD;
– Dodatočná alokácia na animačné náklady v prípade splnenia miľníkov.
Cieľovou skupinou sú najmä členovia MAS a obyvatelia z územia MAS.
Miesto realizácie projektu sa nachádza na území MAS, ktorá pokrýva územie 32 obcí z okresu Humenné a Snina, ktoré sa nachádzajú na východe Prešovského kraja.
V stratégií MAS je za meratelný cieľ nastavených 20 informačno propagačných aktivít, ktorých úspešnosť realizácie je úzko spätá s využitím finančných prostriedkov, o ktoré je žiadané v rámci tohto projektu.

Názov projektu: Podpora na animácie a oživenie
Kód projektu: NFP309190N871
Kód Výzvy: 27/PRV/2018
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spolfinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Prioritná os: 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Konkrétny cieľ: 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Trvanie projektu: 12/2017 – 12/2023

Stiahnuť pdf verziu