Názov projektu:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri Obecnom úrade v Koškovciach
Kód projektu: NFP309070Z738
Miesto realizácie projektu: Obec Koškovce
Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Užívateľ: Obec Koškovce
Celkové oprávnené výdavky: 22 910,90
Maximálna výška Príspevku (100%): 22 910,90
Dátum schválenia Žiadosti o príspevok: 31.5.2021

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť dopravné prepojenie na miestnej komunikácii pri obecnom úrade v obci Koškovce na cestu II. triedy 559 spájajúcu obec s okresným mestom Humenné.

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti základných služieb obyvateľov obce Koškovce a zabezpečí sa bezpečný a plynulý prechod obyvateľov a prejazd vozidiel.
 
Predmetom projektu je vyspravenie jestvujúcich výtlkov miestnej komunikácie a realizácia nového asfaltového krytu na miestnej komunikácii tak, aby bol zabezpečený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel aj pohyb chodcov.
 
Celková dĺžka rekonštruovanej miestnej komunikácie je 233,40 m.


Plánované aktivity realizované týmto projektom:

Predmetom projektu je vyspravenie jestvujúcich výtlkov miestnej komunikácie a realizácia nového asfaltového krytu na miestnej komunikácii tak, aby bol zabezpečený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel aj pohyb chodcov. Celková dĺžka rekonštruovanej miestnej komunikácie je 233,40 m.