Vážení členovia MAS,

dovoľte nám predstaviť Vám výstupy zo školenia s názvom Granty pre samosprávy, ktorého sa dňa 16.05.2018 zúčastnila manažérka MAS Ing. Lucia Mariničová. Cieľom účasti na tomto školení bolo priniesť informácie o možných spôsoboch financovania aktivít členov MAS v našom území. V tomto článku Vám priblížime najdôležitejšie body vybraných prezentácií, ktoré sa týkajú nášho územia a zároveň aj odkazy na ne.

 

Granty EHP a Nórska
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v programovom období 2014-2021 je 113,1 mil. €.
Granty EHP a Nórska sú založené na dosahovaní dvoch primárnych cieľov:

 • Znižovať regionálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
 • Posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom

Oprávnenými príjemcami sú zástupcovia všetkých 3 sektorov.

V rámci programového obdobia 2014-2021 budú implementované nasledovné programy:
Finančného mechanizmu EHP (Granty EHP):

 • Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – Správca programu: Úrad vlády SR
 • Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť (8,5 mil. eur) – Správca programu: Úrad vlády SR
 • Fond pre aktívne občianstvo (9 mil. eur) – Správca programu: Konzorcium troch nadácií – Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej nadácie

Nórsky finančný mechanizmus (Nórske fondy):

 • Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (15 mil. eur) – Správca programu: Úrad vlády SR
 • Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. eur) – Správca programu: Úrad vlády SR
 • Sociálny dialóg a dôstojná práca (582 tis. eur) – Správca programu: Innovation Norway

Z oboch finančných mechanizmov sú financované nasledovné programy:

 • Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania (20 mil. eur) – Správca programu: Výskumná agentúra
 • Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (16 mil. eur) – Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR

Aktuálne spustený fond: Nadnárodný fond pre regionálnu spoluprácu

 • Fond podporuje európske cezhraničné a nadnárodné projektové iniciatívy
 • Financovanie je k dispozícii vo všetkých prioritných oblastiach grantov EHP a Nórska
 • Termín na predkladanie projektov je 01.07.2018

Viac informácií o tomto fonde nájdete na odkaze: https://eeagrants.org/regionalcooperation

Celú prezentáciu nájdete tu: Granty EHP a Nórska
Vyhlasovanie výziev pre programové obdobie 2014-2021 môžete sledovať tu: http://www.eeagrants.sk/

 

Medzinárodný Vyšehradský fond
Grant bol zriadený pre podporu krajín V4, špecificky pre podporu projektov regionálneho charakteru. Oprávnenými príjemcami sú: občianske združenia, verejné inštitúcie, samosprávy, obecné a mestské zastupiteľstvá, občania.

Vyšehradské granty:

 • Projekty musia mať pridanú hodnotu na regionálnej úrovni
 • Projektoví partneri musia byť minimálne z 3 krajín V4
 • Grant pokrýva 100% projektových nákladov
 • Hlavné témy projektov:
  • Kultúra a spoločná identita
  • Vzdelávanie a budovanie kapacít
  • Inovácie, výskum a vývoj, podnikanie
  • Demokratické hodnoty a médiá
  • Verejná politika a inštitucionálne partnerstvá
  • Regionálny rozvoj, životné prostredie a cestovný ruch
  • Sociálny vývoj
 • Výška grantu: max. 100 000€
 • Predkladacie termíny: 01.02., 01.06., 01.10.

Celú prezentáciu nájdete tu: Vyšehradský fond
Webstránka s ďalšími informáciami: https://www.visegradfund.org/

 

Erasmus+
Ciele programu:

 • zapojenie mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia, podpora rozmanitosti, medzikultúrny a medzi-náboženský dialóg, spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj zvýšenie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zmyslu pre iniciatívu mladých ľudí,
 • zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou potrebných pre prenos základných hodnôt našej spoločnosti a prevencia násilnej radikalizácie najmä vo vzťahu k mladým ľuďom ohrozených radikalizáciou,
 • podpora nadnárodných iniciatív mládeže, podpora kvalitnej práce s mládežou, podpora posilnenia postavenia mladých ľudí a podpora podnikateľského vzdelávania a sociálneho podnikania medzi mladými a to najmä v rámci strategických partnerstiev.

Oprávnení žiadatelia: mladí ľudia (prostredníctvom neformálnej skupiny), organizácie pracujúce s mládežou, verejný orgán

Kľúčové akcie:

 • KA 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  • Mládežnícka výmena – Podpora skupinovej mobility mladých ľudí
  • Mobilita pracovníkov s mládežou – výmena skúseností, know-how, profesionálny rozvoj
  • Európsky zbor solidarity – Dobrovoľnícke projekty
 • KA 2 – Spolupráca v oblasti inovácie a výmena osvedčených postupov
  • Strategické partnerstvá – výmena skúseností a príkladov dobrej praxe, implementácia osvedčených postupov a inovácií, medzi-sektorová spolupráca
  • Nadnárodné iniciatívy – rozvoj aktívneho občianstva, podpora podnikavosti a iniciatívnosti mladých ľudí
 • KA 3 – Podpora reformy politky
  • Štruktúrovaný dialóg: Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku

Šport v Erasmus+:
Podpora partnerstiev pre spoluprácu v oblasti športu

 • Bojovať s hrozbami pre šport (doping, manipulácia s výsledkami zápasov, násilie, netolerancia)
 • Podporiť správne riadenie v športe a duálne kariéry športovcov

Žiadatelia: akékoľvek neziskové organizácie alebo verejné inštitúcie pôsobiace v programových alebo v partnerských krajinách (na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni)

Celú prezentáciu nájdete tu: Erasmus+
Webstránka s ďalšími informáciami: http://www.erasmusplus.sk/

 

Európa pre občanov
Ciele programu:
Prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti:

 • zvyšovať povedomie o spoločnej európskej pamäti, histórii a hodnotách tak, aby sa sledoval hlavný cieľ EÚ, ktorým je presadzovať mier, jeho hodnoty a všeobecné blaho občanov EÚ.

Posilňovať inštitút občianstva a zlepšovať podmienky pre demokratickú občiansku participáciu na úrovni EÚ:

 • podporovať demokratickú a občiansku participáciu občanov rozvíjaním chápania procesu tvorby politík na úrovni EÚ a podporovaním príležitostí pre spoločenskú medzikultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo na úrovni EÚ

Program ponúka projektové a prevádzkové granty (prevádzkové granty sú pre toto obdobie už vyčerpané!).

Projektové granty:
Projekty a iniciatívy, ktorými sa rozvíjajú možnosti vzájomného porozumenia, medzikultúrneho vzdelávania, solidarity, spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie. Každý rok sú dve uzávierky – 01.03. a 03.09.
S cieľom oživiť všetky aspekty verejného života oblasť zahŕňa široké spektrum akcií:

 • stretnutia občanov na úrovni EÚ,
 • diskusie o otázkach týkajúcich sa európskeho občianstva,
 • iniciatívy na zvýšenie povedomia a podnietenie úvah o rozhodujúcich momentoch európskej histórie,
 • iniciatívy na zvýšenie informovanosti európskych občanov o fungovaní EÚ a jej inštitúcií,
 • diskusie o otázkach európskej politiky a budúcnosti EÚ
 • kultúrne podujatia s európskym presahom.

2.1 Družobné mestá
Rozmer projektu:

 1. Počet partnerov: Projekt musí zahŕňať obce/mestá aspoň z dvoch oprávnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.
 2. Počet účastníkov: Na projekte sa musí zúčastniť minimálne 25 pozvaných účastníkov „Pozvaní účastníci“ sú účastníci zo zahraničia vyslaní partnermi.
 3. Rozpočet: Maximálna oprávnená výška grantu na projekt: 25 000 EUR
 4. Miesto konania a počet činností: Činnosti musia prebiehať v niektorej z oprávnených krajín projektu.
 5. Oprávnené obdobie/dĺžka trvania projektu: Maximálna dĺžka trvania projektu je 21 dní.

2.3 Siete medzi mestami
Rozmer projektu:

 1. Počet partnerov: Projekt musí zahŕňať partnerov aspoň zo štyroch oprávnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.
 2. Počet účastníkov: Na projekte sa musí zúčastniť minimálne 30% pozvaných účastníkov „Pozvaní účastníci“ sú účastníci zo zahraničia vyslaní partnermi.
 3. Rozpočet: Maximálna oprávnená výška grantu na projekt: 150 000 EUR
 4. Miesto konania a počet činností: Činnosti musia prebiehať v niektorej z oprávnených krajín programu. Pri každom projekte sa musí počítať aspoň so štyrmi podujatiami.
 5. Oprávnené obdobie/dĺžka trvania projektu: Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov.

Celú prezentáciu nájdete tu: Európa pre občanov
Webstránka s ďalšími informáciami: http://www.europapreobcanov.sk/

 

Článok s kompletným zoznamom prezentácií zo všetkých školení nájdete tu: http://www.europapreobcanov.sk/custom/news/?id=182

Prezentácie taktiež obsahujú príklady úspešne zrealizovaných projektov, kontakty či užitočné odkazy.

Categories: Aktuality