Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z., v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia komunitou vedeného miestneho rozvoja pre územie MAS Pod Vihorlatom pre programové obdobie 2014-2020“pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

vyhlasuje

Výzvu č. MASPV_01/2023 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia – Aktualizácia č. 1:   

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 04.08.2023
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zozn. odborných hodnotiteľov: 18.08.2023  31.08.2023
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 25.08.2023  14.09.2023

PRÍLOHY K VÝZVE:

Výzva na výber OH_MAS Pod Vihorlatom_aktualizácia č. 1 SSZ
Výzva na výber OH_MAS Pod Vihorlatom_aktualizácia č. 1 BSZ

Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov
Vzor životopisu

Categories: Aktuality