Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 6.1 “Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy: uzavretá

Kód výzvy: MAS_054/6.1/1

Dátum vyhlásenia: 26.05.2023

Dátum uzavretia: 25.07.2023

Odkaz na výzvu v ITMS2014+: https://public.itms2014.sk/vyzva?id=9d87ef80-1aa9-45eb-b948-d17e73d8eaca

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 150 000,00 €
za zdroj ŠR:   50 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Oprávnenosť žiadateľa:

Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá  v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ (poľnohospodársky podnik je podnik, ktorý má v doklade o oprávnení podnikať uvedenú poľnohospodársku činnosť (živočíšna výroba a/alebo rastlinná výroba) – činnosti uvedené v sekcii A NACE. Za poľnohospodársky podnik sa pre potreby tohto podopatrenia nepovažuje podnik, ktorý má v oprávnení podnikať uvedené len poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, t.j. musí ísť o podnik, ktorý vlastní alebo má prenajatú pôdu, ktorú obrába a/alebo ktorý chová hospodárske zvieratá).

 


 

NA STIAHNUTIE:

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze:
prílohy k výzve.rar

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:

Výzva vo formáte pdf:
Výzva OZ MAS Pod Vihorlatom, o.z. – 6.1.1 PRV.pdf