Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 7.4 “Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Typ výzvy:
uzavretá

Kód výzvy:
MAS_054/7.4/3

Dátum vyhlásenia:
18.03.2024

Dátum uzavretia:
17.05.2024

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
99 487,28 €

Odkaz na výzvu v ITMS2014+:
MAS_054/7.4/3 – Podopatrenie 7.4

Oprávnená forma žiadateľa:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), Záujmové združenie právnických osôb

Typy aktivít:

  • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
  • Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
  • Investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu
  • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
  • Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
  • Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)

NA STIAHNUTIE:

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze:
Prílohy výzvy

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
MAS_054/7.4/3 – Podopatrenie 7.4

Výzva vo formáte pdf:
Výzva OZ MAS Pod Vihorlatom, o.z. – 7.4 PRV.pdf