Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 7.5 “Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie – Podopatrenie 7.5”  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy:
uzavretá

Kód výzvy:
MAS_054/7.5/2

Dátum vyhlásenia:
27.07.2023

Dátum uzavretia:
26.09.2023

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
120 000,00€

Odkaz na výzvu v ITMS2014+:
MAS_054/7.5/2 – Podopatrenie 7.5 – Verejný sektor

Oprávnená forma žiadateľa:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), Záujmové združenie právnických osôb

Typy aktivít:

  • Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení;
  • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy.
  • Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách

NA STIAHNUTIE:

Všetky potrebné prílohy nájdete na tomto odkaze:
prílohy k výzve.rar

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+:
MAS_054/7.5/2 – Podopatrenie 7.5 – Verejný sektor

Výzva vo formáte pdf:
Výzva OZ MAS Pod Vihorlatom, o.z. – 7.5 PRV.pdf